О.М. Трембовецька, Г.В. Книшов, В.П. Захарова.Вивчення особливостей ротаційного руху стінок лівого шлуночка за допомогою векторехокардіографії у хворих на дилатаційну кардіоміопатію.

Мета роботи – вивчити особливості ротаційного руху стінок лівого шлуночка у хворих на дилатаційну кардіоміопатію (ДКМП).
Матеріал і методи. Обстежено 70 пацієнтів з ДКМП та 35 осіб без серцевої патології. Застосовано загальноклінічні методи дослідження та комплексну ехокардіографію, зокрема векторехокардіографію. Хворих на ДКМП розділили на дві групи залежно від наявності повної блокади лівої ніжки пучка Гіса.
Результати. Ротація базального відділу лівого шлуночка в нормі становила (–4,3±1,30) °, а апікального відділу – (10,5±0,60) °. У хворих I групи (з ДКМП без повної блокади лівої ніжки пучка Гіса) спостерігали зниження показників ротації як базальних відділів (на 37 %), так і апікальних (на 64 %) порівняно з нормою. При цьому обертання базального відділу і верхівки відбувалося у протилежних напрямах. У хворих II групи (з ДКМП та повною блокадою лівої ніжки пучка Гіса) ротація базального відділу помірно знижувалася і становила (–2,6±1,70) °, що нижче норми на 40 %. При цьому верхівка в цій групі оберталася в тому ж напрямі, як і базальний відділ з кутом ротації (–2,3±1,50) °, що було значно нижче норми (на 122 %).
Висновки. У нормі обертання базальних і апікальних відділів ЛШ відбувається у протилежних напрямах: базальний відділ обертається за годинниковою стрілкою, а апікальний – проти годинникової стрілки. При ДКМП ротаційна здатність міокарда лівого шлуночка різко знижується з наростанням ознак серцевої недостатності, а при появі повної блокади лівої ніжки пучка Гіса ще й змінювався напрямок обертання верхівки серця. Значне зниження апікальної ротації і зміна напряму її обертання в пацієнтів з ДКМП та повною блокадою лівої ніжки пучка Гіса призводять до вираженого наростання ознак серцевої недостатності.

Повний текст статті