В.М. Коваленко, Т.В. Талаєва, А.С. Козлюк.Вплив препарату системної ензимотерапії на компоненти синдрому інсулінорезистентності в умовах експерименту

Мета – визначити в експериментальних умовах наявність та характер залежності між інтенсивністю системного запалення та основними компонентами синдрому інсулінорезистентності (ІР); встановити можливість запобігання їх виникненню або їх усунення шляхом пригнічення інтенсивності запального компоненту за допомогою препарату системної ензимотерапії (СЕТ). Дослідження проведено на 40 кролях, які перебували на збагаченій ліпідами дієті протягом 8 тиж (1-ша група – 10 кролів, що отримували препарат СЕТ з першого дня перебування на високоліпідній дієті; 2-га група – 10 кролів, які отримували препарат СЕТ з 5-го тижня; контрольна – 20 кролів, що не отримували лікування). Усім тваринам на початку дослідження та через 4 і 8 тиж експерименту визначали показники прозапального статусу, процесів вільнорадикального окиснення ліпідів, активності ангіотензинперетворювального ферменту. Крім того, оцінювали показники ліпідного і вуглеводного обмінів та атерогенний потенціал плазми (за концентрацією холестерину і тригліцеридів у циркулюючих імунних комплексах. Перебування тварин на високоліпідній дієті спричиняло виражену активацію системного запалення в поєднанні з розвитком каскаду метаболічних порушень, характерних для синдрому ІР. Застосування препарату СЕТ паралельно з утриманням тварин на високоліпідній дієті приводило до вираженого пригнічення системного запалення та оксидантного стресу, активності ренін-ангіотензинової системи, послаблення імунної реактивності, відновлення чутливості тканин до інсуліну, нормалізації ліпідного і ліпопротеїнового складу крові, послаблення проатерогенної та імуногенної модифікації ліпопротеїнів.

Повний текст статті