Л.Г. Воронков, М.Р. Ільницька, Т.І. Гавриленко, А.В. Ляшенко, Л.В. Якушко, Н.А. Рижкова, Г.В. Пономарьова.Стан гормонів жирової тканини, циркулюючого фактора некрозу пухлини α та показників ліпідного обміну залежно від наявності інсулінорезистентності в пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і систолічною дисфункцією лівого шлуночка.

Мета – вивчити стан гормонів жирової тканини і гуморальної ланки системної запальної відповіді, а також ліпідного обміну залежно від наявності феномена інсулінорезистентності (ІР) у пацієнтів з хронічною систолічною серцевою недостатністю (ХСН). Обстежено
107 пацієнтів з ХСН II–IV функціонального класу за NYHA без цукрового діабету із систолічною дисфункцією лівого шлуночка. Критерієм ІР була величина індексу НОМА ≥ 2,77. Усі вказані дослідження проводили після досягнення пацієнтами еуволемічного стану. Значення подано у вигляді М±SD і медіана (нижній; верхній квартиль). ІР реєстрували у 45 (42%) пацієнтів з ХСН. Близько третини хворих (33 з 107) мали значення індексу НОМА від 3,0 і більше. Відповідно пацієнти з ХСН і ІP мали більш високі рівні глюкози натще ((5,39±0,59) порівняно з (4,98±0,62) ммоль/л; Р=0,001) та інсуліну в плазмі крові порівняно з групою пацієнтів без ІР (відповідно 15,34 (12,97; 24,27) і 7,87 (4,87; 10,39) мкОд/мл; Р<0,001) і контрольною групою (9,07 (6,47; 12,39) мкОд/мл; Р<0,001). Пацієнти з ХСН та ІР порівняно з хворими на ХСН без ІР мали достовірно більші рівні лептину (відповідно 8,30 (3,69; 22,01) і 5,53 (1,36; 16,97) нг/мл; Р=0,044), фактора некрозу пухлини α – ФНП-α (відповідно 3,4 (1,35; 19,25) і 2,8 (1,82; 5,38) пг/мл; Р=0,041) і сечової кислоти (відповідно (549,37±155,23) і (463,55±131,15) мкмоль/л; Р=0,003) в плазмі крові. Для пацієнтів з ХСН незалежно від наявності у них ІР характерні підвищені рівні лептину та адипонектину. У хворих на ХСН з ІP відзначено достовірно вищі рівні лептину в плазмі крові порівняно з пацієнтами з ХСН без ІР, за відсутності достовірних відмінностей рівнів адипонектину і відношення лептин/адипонектин. У хворих на ХСН з ІР спостерігають ознаки активації гуморальної ланки автоімунної відповіді у вигляді вищих рівнів циркулюючого ФНП-α порівняно з пацієнтами без ІР та особами контрольної групи, а також достовірно вищі рівні сечової кислоти в плазмі крові.

Повний текст статті