Л.Ф. Богмат, Л.І. Рак, Т.О. Головко.Дисфункція серця у підлітків з патологією міокарда як початкова стадія хронічної серцевої недостатності.

Мета роботи – вивчити зміни серцево-судинної системи та нейрогуморальних систем регуляції на ранніх етапах формування хронічної серцевої недостатності (ХСН) у дітей і підлітків з різними захворюваннями міокарда.
Матеріал і методи. Обстежено 208 підлітків віком 12–18 років з хронічною патологією міокарда, з них 54 – діти, які перенесли міокардит в анамнезі, та 154 – з диспластичними кардіоміопатіями. Групу контролю становили 68 їх здорових однолітків. Вивчали морфофункціональні параметри серця й показники загальної гемодинаміки, добову екскрецію катехоламінів із сечею, активність реніну плазми, вміст ангіотензину II й альдостерону, цитокінів інтерлейкіну-1β, інтерлейкіну-6, фактора некрозу пухлини α та фактора апоптозу СD95/Fas у крові.
Результати. Встановлено, що в дітей з патологією міокарда запального й незапального генезу розвиваються порушення скорочувальної здатності серця, як лівого, так і правого його шлуночків, які виявляються в частини з них лише на тлі проведення навантажувальних проб. Ці процеси супроводжуються високою активацією систем нейрогуморальної регуляції (симпатоадреналової та ренін-ангіотензин-альдостеронової), прозапальних цитокінів і збільшенням частоти СD95/Fas.
Висновки. Результати можуть слугувати патогенетичним обґрунтуванням доцільності призначення дітям із субклінічним перебігом хронічної серцевої недостатності засобів, що блокують нейрогуморальну активацію.

Повний текст статті