О.І. Мітченко, А.С. Лаврик, А.О. Шкрьоба, В.Ю. РомановВплив консервативних та хірургічних методів лікування ожиріння на серцево-судинний ризик у хворих з артеріальною гіпертензією та морбідним ожирінням

Мета – дослідити динаміку серцево-судинного ризику у хворих з артеріальною гіпертензією та морбідним ожирінням після консервативних та хірургічних методів лікування ожиріння. Обстежено 164 пацієнти з морбідним ожирінням (індекс маси тіла (ІМТ) > 40 кг/м²). До І групи увійшли пацієнти (n=81), яким лікували ожиріння за допомогою дієти та лікарського засобу «Стифімол», до
ІІ групи (n=83) – яким виконали баріатричні операції (бандажування шлунка або шунтування шлунка). Хворих обстежили до та через 6 міс після лікування ожиріння. Проводили загальноклінічне обстеження, визначали антропометричні показники, офісний систолічний (САТ) і діастолічний (ДАТ) артеріальний тиск (АТ), виконували добове моніторування АТ, ультразвукове дослідження серця, дослідження показників ліпідного та вуглеводного обміну, визначали серцево-судинний ризик з використанням шкал SCORE, SCOREHDL, SСOREBMI, PROCAM, DRS, FRAMINGHAM до та через 6 міс після лікування. Через 6 міс після лікування, як у І, так і в ІІ групах спостерігали достовірне зниження маси тіла та ІМТ. У пацієнтів І групи маса тіла зменшилася на 5,5 кг (4,6 %), ІІ групи – на 35 кг
(22,8 %). Більш суттєве зниження маси тіла за рахунок застосування баріатричних операцій асоціювалося з більш значним зниженням серцево-судинного ризику (зменшення кількості пацієнтів з дуже високим ризиком у середньому на 23 % за шкалами SСORE, SCOREHDL, SСOREBMI, на 15 % за шкалою PROCAM та на 43 % за шкалою FRAMINGHAM) та зниженням ризику розвитку цукрового діабету за шкалою DRS (на 13 %) порівняно з пацієнтами, яких лікували консервативно. Зниження маси тіла за рахунок застосування баріатричних операцій сприяє нормалізації офісного САТ, ДАТ, добового профілю АТ, сприяє зменшенню гіпертрофії лівого шлуночка (з урахуванням ІМТ), позитивно впливає на показники ліпідного, вуглеводного обміну, в результаті чого знижується серцево-судинний ризик.

Повний текст статті