№ 2 2017

№ 2 2017 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:


Ю.М. Соколов, М.Ю. Соколов, В.Г. Терентьєв, І.В. Тарапон, В.Ю. Кобиляк, А.С. Кривчун, С.Г. Герасимчук, Н.О. Холодій, Н.П. Левчук

Фактори, які впливають на функцію лівого шлуночка у хворих з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST після ургентного первинного перкутанного коронарного втручання (дані річного спостереження)


Л.Є. Лобач, В.Є. Досенко, М.М. Долженко

Вплив поліморфізму гена альдостеронсинтази (CYP11B2) на ризик розвитку інфаркту міокарда


М.П. Копиця, О.В. Петюніна

Чинники, що впливають на рівень sST2 у хворих з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST


Н.М. Шуба, С.П. Кир’яченко, Т.Д. Воронова, О.С. Залуцька, Г.І. Метеньканич

Ефективність триметазидину та його вплив на метаболічні процеси в пацієнтів з ішемічною хворобою серця


С.М. Кожухов, Н.В. Довганич, О.А. Яринкіна, М.Г. Ілляш, О.Є. Базика, С.І. Деяк, О.С. Старшова, Н.В. Тхор

Особливості ремоделювання загальних сонних артерій та його взаємозв’язок зі структурними змінами лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з цукровим діабетом 2-го типу


У.П. Черняга-Ройко, А.В. Акер, І.М. Тумак, О.Й. Жарінов

Профіль серцево-судинного ризику та показники структурно-функціонального стану міокарда в госпіталізованих пацієнтів з тріпотінням передсердь за даними одноцентрового реєстру


Й.Й. Гіреш

Оцінювання гендерних особливостей систолічної та діастолічної функції серця при гіпертонічній хворобі методом спекл-трекінг ехокардіографії


А.А. Аль Салім, М.А. Станіславчук, Н.В. Заічко

Зв’язок поліморфізму Q223R гена LEPR з кардіометаболічними чинниками ризику в чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом та цукровим діабетом 2-го типу


Ю.В. Зінченко, О.І. Фролов, В.А. Кричкевич, Є.В. Могильницький, А.Ю. Рибак, О.М. Рожкова, Р.Д. Шевельов

Злоякісні шлуночкові порушення ритму серця у хворого з ангіосаркомою серця


Т.В. Талаєва, В.А. Шумаков, В.В. Братусь

Судинна кальцифікація: значення в патогенезі, діагностиці, клінічному перебігу й прогнозуванні кінцевих точок атеросклерозу та ішемічної хвороби серця


K. Wachtell, R.B. Devereux, P.A. Lyle, P.M. Okin, E. Gerdts

Ліве передсердя, фібриляція передсердь і ризик інсульту в пацієнтів з артеріальною гіпертензією та гіпертрофією лівого шлуночка


В.М. Корнацький, Л.О. Дяченко, В.М. Михальчук

Вплив психосоціальних чинників на стан здоров’я та якість життя населення


До відома авторів