№ 2 2010

№2 2010 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

К.М. Амосова, Н.В. Нетяженко, Г.І. Мішанич, Л.О. Стеченко, Т.П. Куфтирева, В.Р. Костів
Особливості змін морфології тромбоцитів у хворих на гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST з біохімічно доведеною аспіринорезистентністю

С.В. Федьків
Оцінювання функціонального стану коронарних шунтів методом мультиспіральної комп’ютерної томографії з використанням мультиспіральних комп’ютерних томографів різного типу

И.А. Чайковский, В.В. Батушкин, Л.С. Файнзильберг, А.В. Гема
Связь показателей внутрисердечной гемодинамики и параметров электрокардиограммы в фазовом пространстве у больных с острым инфарктом миокарда в ходе пробы с нитроглицерином

Ю.М. Сіренко, Г.Д. Радченко, І.М. Марцовенко від імені учасників дослідження
Контроль артеріального тиску в різних регіонах України за даними багатоцентрового дослідження “Можливості ефективного контролю артеріального тиску за допомогою вітчизняних ліків”

Т.В. Талаева, Д.А. Романенко, В.В. Амброскина, В.В. Братусь
Сочетанность развития артериальной гипертензии и компонентов синдрома инсулинорезистентности у крыс со спонтанной гипертензией

В.Н. Крамарева
Функция эндотелия у больных с эссенциальной артериальной гипертензией с различными уровнями сердечно-сосудистого риска

В.И. Волков, Э.Н. Сердобинская-Канивец, С.А. Серик, Л.М. Самохина
Влияние кетотифена на систолическую функцию миокарда и функциональное состояние больных с хронической сердечной недостаточностью, обусловленной ишемической болезнью сердца, на фоне сахарного диабета 2-го типа

О.С. Сычев, А.О. Бородай, Е.Н. Романова, С.И. Деяк, Э.С. Бородай
Оценка признаков тромбообразования у больных с длительным пароксизмом фибрилляции предсердий методом чреспищеводной эхокардиографии

Ю.В. Зинченко
Влияние частоты предсердных волн на эффективность чреспищеводной электрокардиостимуляции у больных с изолированным трепетанием предсердий

В.Й. Целуйко, О.О. Білостоцька, К.Ю. Кіношенко
Коригований інтервал QT та дисперсія інтервалу QT у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію

Г.В. Книшов, О.В. Левчишина
Прогресування коронарного атеросклерозу як можливий наслідок екзогенних втручань: коронарного шунтування та стентування

Б.М. Тодуров, А.В. Хохлов, Хоррам Сохраб Мохаммад Али, А.А. Максаков, М.В. Шиманко
Аномальное отхождение ствола левой венечной артерии от правого коронарного синуса у пациента с ишемической болезнью сердца

Я.М. Логвінов, Н.В. Поніч, О.А. Єпанчінцева, О.Й. Жарінов, Б.М. Тодуров
Оцінювання структури і функції лівого шлуночка при серцево-судинних захворюваннях методом тривимірної ехокардіографії

В.Є. Кондратюк, Л.М. Єна
Напрямки використання методу електрокардіографії високого підсилення

Віктор Корнійович Тащук (до 50-річчя від дня народження)