№ 6 2010

№6 2010 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

В.М. Коваленко, В.М. Корнацький
Виконання Державної програми боротьби з гіпертензіями в Україні

Л.Г. Воронков, Л.П. Паращенюк, П.М. Бабич
Прогностична значущість показника суми балів Міннесотської анкети якості життя у хворих із хронічною серцевою недостатністю ІІІ функціонального класу за NYHA

В.А. Бобров, В.И. Зайцева, И.Г. Фирсова
Метаболизм оксида азота и резистентность к инсулину у больных с эссенциальной гипертензией и ремоделированием левого желудочка на фоне длительной антигипертензивной терапии

Ю.Н. Сиренко, К.В. Михеева
Оценка показателей артериального давления у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна

В.Б. Безродний
Взаємозв’язок функціонального стану нирок з добовим профілем артеріального тиску, показниками вуглеводного та ліпідного обмінів у хворих на гіпертонічну хворобу

Е.Г. Несукай, научный руководитель исследования
Лечение стабильной стенокардии в Украине: исследование КЛАССИКА

Л.П. Терешкевич
Корекція системних метаболічних порушень у ранній післяінфарктний період

О.М. Ломаковський
Стан Т-клітинного та гуморального імунітету у хворих на ішемічну хворобу серця з дисліпідемією та оксидантним стресом

Г.В. Книшов, О.В. Левчишина
Вивчення можливого прогресування коронарного атеросклерозу як результату екзогенних втручань: коронарного шунтування та стентування

Р. Р. Сейдаметов
Тактика хирургического лечения врожденных пороков сердца, сопровождающихся гипоплазией правого желудочка

А.О. Бородай
Оцінка можливості раннього відновлення синусового ритму у хворих із персистуючою фібриляцією/тріпотінням передсердь при застосуванні черезстравохідної ехокардіографії

В.Л. Кулик
Продолжительность корригированного интервала QT во время эпизодов синусового ритма и пароксизмов у пациентов с пароксизмальной и персистирующей фибрилляцией предсердий

Б.М. Тодуров, Г.И. Ковтун, А.В. Хохлов, А.И. Мараренко, А.А. Шмидт, А.В. Ревенко, А.В. Михайлова, С.А. Шелудько, А.В. Пинчук
Эндоваскулярное лечение дефекта вторичной межпредсердной перегородки

Г.Д. Радченко
Гіпертрофія лівого шлуночка: визначення, методи оцінки, можливості регресу

О.О. Півень
Зміни адгезивних комплексів у тканині міокарда як один із механізмів порушень функції серця