№ 3 2012

№3 2012 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

Л.А. Міщенко
Роль нетрадиційних чинників серцево-судинного ризику в патогенезі гіпертонічної хвороби.

В.Н. Славнов, Г.А. Зубкова
Радионуклидная оценка гемодинамики и фильтрационно-экскреторной функции почек у больных с сахарным диабетом и гипертонической болезнью.

Г.Д. Радченко, І.М. Марцовенко, Ю.М. Сіренко
Якість життя та її зміни на тлі антигіпертензивного лікування: результати 6-місячного спостереження.

Т.А. Мангилева, Ю.Э. Павловский, Е.А. Пастухова
Особенности гемодинамики и цереброваскулярной реактивности в каротидном и вертебробазилярном бассейнах у больных с артериальной гипертензией первой степени.

В.И. Целуйко, З.С. Вашакидзе, Т.В. Мотылевская, Н.А. Ополонская
Галектин-3 у больных с фибрилляцией предсердий.

Б.М. Тодуров, О.Й. Жарінов, О.А. Єпанчінцева, О.П. Надорак, Ю.А. Борхаленко, Н.В. Понич, І.В. Швець, І.В. Шклянка
Пароксизмальна фібриляція передсердь у ранні терміни після операції аортокоронарного шунтування.

А.Н. Соловьян
Частота и длительность пароксизмов фибрилляции предсердий: взаимосвязь структурных и электрофизиологических характеристик сердца.

О.Є. Березін, Т.О. Самура
Мозковий натрійуретичний пептид як маркер раннього післяінфарктного ремоделювання: результати когортного дослідження.

С.В. Валуєва, В.І. Денисюк
Пілотний реєстр гострих коронарних синдромів з елевацією сегмента ST STIMUL: характеристика хворих, організація медичної допомоги на госпітальному етапі лікування.

І.Г. Матіящук
Атеросклеротичне ураження вінцевих артерій та ішемічна хвороба серця у хворих на системний червоний вовчак.

Е.А. Кваша
Качественные и количественные характеристики потребления алкоголя в мужской популяции и их динамика: данные эпидемиологического исследования.

Д.В. Рябенко, Л.Н. Капустян, О.Т. Рожко, В.И. Бобык, Л.Л. Сидорик
Молекулярный шаперон Hsp60: особенности аутоиммунных реакций и экспрессии при дилатационной кардиомиопатии.

Ю.В. Зинченко, С.В. Лизогуб, М.Р. Икоркин
Эффективность восстановления и сохранения синусового ритма у больных с трехлетним эпизодом трепетания предсердий.

В.Н. Коваленко, Т.В. Талаева, В.В. Братусь
Ренин-ангиотензиновая система в кардиальной патологии. Часть 1.

Г.В. Книшов, Є.О. Білинський, Б.Б. Кравчук, В.П. Залевський, О.В. Распутняк
Векторний аналіз електрокардіограми в оцінці локалізації стимулюючо го електрода при електрокардіостимуляції шлуночків.

Резолюція XI Київського курсу з коронарних реваскуляризацій Київ, 26–27 квітня 2012 року.

Сергій Миколайович Поливода (1953–2012)