№ 5 2012

№5 2012 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

Ю.Г. Антипкин, В.В. Лазоришинец, Ю.В. Давыдова, К.Г. Апресова, А.А. Петриченко, О.П. Сиромаха, В.П. Залевский, С.Н. Янюта, А.Ю. Лиманская
Синдром удлиненного интервала QT и беременность.

С.М. Кожухов, Ю.В. Корнацький, О.М. Пархоменко
Електрофізіологічні властивості міокарда у хворих з гострим інфарктом міокарда зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка.

Г.В. Кнышов, Е.О. Лебедева, Е.А. Настенко, А.А. Береговой, Е.А. Билинский, Е.М. Трембовецкая, Н.М. Верич
Извитость венечных артерий и ее роль в развитии ишемии миокарда.

О.І. Мітченко, А.В. Руденко, В.Ю. Романов, М.М. Гельмедова, В.В. Гутовський
Ліпідознижувальний та антиатеросклеротичний ефект аторвастатину у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2-го типу після операції аортокоронарного шунтування.

В.А. Слободской
Применение двух лекарственных форм L-аргинина в лечении пациентов со стабильной стенокардией напряжения.

В.И. Волков, О.Е. Запровальная, А.Э. Багрий, Т.А. Хомазюк, В.В. Родионова
Оценка эффективности и безопасности применения ацетил салициловой кислоты у пациентов с ишемической болезнью сердца.

В.И. Целуйко, Т.Р. Брегвадзе, Н.Е. Мищук
Факторы, ассоциированные с показателями центрального аортального давления у больных с артериальной гипертензией.

Д.В. Рябенко, Н.П. Строганова, Л.Н. Бабий
Состояние кардиодинамики у больных с хронической сердечной недостаточностью коронарного и некоронарного генеза по данным радионуклидной вентрикулографии.

Л.Г. Воронков, Н.Г. Горовенко, І.Д. Мазур, І.А. Шкурат, Л.С. Мхітарян, Т.Ф. Дроботько
Поліморфізм гена (I/D) ангіотензинперетворюючого ферменту та стан вазодилатуючої функції ендотелію у хворих із хронічною серцевою недостатністю.

О.О. Лобко, Є.В. Могильницький, С.В. Лизогуб, Л.О. Шабільянова, О.С. Сичов
Результати ретроспективного спостереження за хворими з персистуючою формою фібриляції передсердь: оцінка серцево-судинних подій.

Ю.В. Зинченко
Течение впервые возникшего трепетания предсердий на протяжении трех лет после кардиоверсии.

Т.В. Сосницька, Л.А. Стаднюк, В.М. Сосницький, А.А. Лілякевич
Магнітокардіографічна фрагментація QRS: новий маркер пошкодження міокарда.

А.Р. Бабочкина
Пролапс митрального клапана: история вопроса, дефиниции, проблемы.

А.Е. Березин
Апелин – новый биологический маркер сердечно-сосудистого и метаболического риска.

В.В. Бугаенко
Коморбидные состояния: ишемическая болезнь сердца и кардиоренальный синдром.

R. Liew
Альманах 2011: аритмії серця і кардіостимуляція. Огляд вибраних досліджень, які зумовили нещодавні досягнення в клінічній кардіології.

Резолюція ХIII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 26–28 вересня 2012 року).

Андрей Эдуардович Багрий (к 50-летию со дня рождения).