№ 6 2012

№6 2012 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

Леонід Георгійович Воронков (до 60-ліття від дня народження)

М.И. Лутай, А.Ф. Лысенко, Г.Д. Телегеев, М.В. Дыбков
Значение микрорибонуклеиновых кислот при сердечно-сосудистой патологии.

Ю.М. Сіренко
Цільовий рівень артеріального тиску у хворих на цукровий діабет 2-го типу: оцінка наукових доказів.

Л.Г. Воронков, І.О. Дюдіна, Н.А. Ткач, Л.П. Паращенюк, Н.В. Богачова
Показники структурно-функціонального стану серця та варіабельності його ритму в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю ішемічного походження із систолічною дисфункцією лівого шлуночка та зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка.

С.М. Кожухов, О.М. Пархоменко, Я.М. Лутай
Клініко-прогностичне значення гострої серцевої недостатності у хворих з інфарктом міокарда, збереженою фракцією викиду та супутньою артеріальною гіпертензією.

Г.В. Кнышов, В.В. Лазоришинец, К.В. Руденко, С.М. Фанта, Б.Б. Кравчук, С.О. Сиромаха, Б.В. Бацак, Н.А. Коллякова
Транскатетерная алкогольная абляция – альтернативный метод лечения обструктивной формы гипертрофической кардиомиопатии.

В.А. Шумаков, И.Э. Малиновская, Л.П. Терешкевич, О.В. Волошина, Я.Ю. Щербак
Изучение течения постинфарктного периода при наблюдении в течение 2 лет, оценка проводимого лечения и приверженности к нему.

Е.Н. Амосова, Яо Сюй, А.Б. Безродный, Е.В. Андреев, И.В. Прудкий, Н.В. Шишкина, О.М. Герула, Ю.А. Сыченко, И.И. Горда, И.Ю. Кацитадзе
Сравнительная оценка влияния терапии комбинацией метопролола с ивабрадином и монотерапии метопрололом на систолическую функцию левого желу дочка, толерантность к физической нагрузке и ее гемодинамическое обеспечение у больных, перенес ших инфаркт миокарда с зубцом Q, с фракцией выброса меньше 45% при 6-месячном наблюдении.

В.И. Целуйко, Т.А. Лозовая, Д.А. Кныш, О.В. Дерновая
Особенности показателей гемодинамики и диастолической функции у больных с инфарктом миокарда задней стенки левого желудочка с вовлечением правого желудочка.

С.В. Валуєва
Український реєстр STIMUL: результати дворічного спостереження за хворими, які перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q.

О.І. Мітченко, А.В. Руденко, М.М. Гельмедова, В.Ю. Романов, В.В. Гутовський
Особливості індивідуального анамнезу, артеріаль ної гіпертензії та порушень вуглеводного обміну у хворих із множинним атеросклерозом вінцевих артерій перед операцією аортокоронарного шунтування.

М.В. Рішко, О.О. Куцин
Особливості клінічного перебігу інфаркту міокарда у жителів Закарпаття з інтактними вінцевими артеріями.

О.Й. Жарінов, Н.П. Левчук, М.Р. Ікоркін, О.С. Сичов
Зміни структури і функції міокарда у хворих із персистентною фібриляцією передсердь та різними функціональними класами серцевої недостатності.

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Н.С. Поленова, Є.Ю. Тітов, О.О. Даниленко
Спекл-трекінг ехокардіографія: нормативні значення і роль методу у вивченні систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка серця.

Л.А. Міщенко
Предиктори прогресування гіпертрофії лівого шлуночка у пацієнтів з гіпертонічною хворобою.

Л.С. Мхітарян, Н.М. Орлова, О.Г. Купчинська, І.Н. Євстратова, Н.М. Василинчук, Т.Ф. Дроботько, О.Ю. Короткоручко
Активність оксидантного стресу та особливості деяких метаболічних порушень в умовах гіпертонічної хвороби.

А.Г. Корнацька, О.І. Мітченко, О.В. Сопко
Серцево-судинний ризик у хворих із синдромом полікістозу яєчників.

І.І. Цанько
Умови професійної діяльності як фактор ризику виникнення та прогресування гіпертонічної хвороби у державних службовців.

Владимир Фёдорович Кубышкин (1933–2012)