№ 2 2013

№2 2013 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

С.М. Кожухов.
Гостра серцева недостатність: особливості електрофізіологічних властивостей міокарда у хворих з гострим інфарктом міокарда зі збереженою та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка.

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Н.С. Поленова, О.О. Даниленко, Є.Ю. Тітов.
Значення спекл-трекінг ехокардіографії в оцінюванні життєздатності міокарда у хворих, які перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q.

А.Н. Пархоменко, Я.М. Лутай, А.А. Степура.
Новые возможности оценки геометрии сокращения и процессов раннего ремоделирования сердца у больных с острым инфарктом миокарда: двухмерная спекл-трекинг эхокардиография.

С.В. Валуєва.
Український реєстр STIMUL: ефективність різних методів лікування гострих коронарних синдромів з елевацією сегмента ST та прихильність хворих до лікування у післяінфарктний період (результати дворічного спостереження).

І.К. Следзевська, Л.М. Бабій, С.Ю. Савицький, Н.П. Строганова, Л.Ф. Кісілєвич, Ю.О. Хоменко.
Зв’язок внутрішньосерцевої гемодинаміки та вмісту альдостерону в крові у пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарда при дворічному спостереженні залежно від наявності артеріальної гіпертензії.

Ф.Н. Касумова.
Гормональный профиль и его влияние на липидный спектр и композицию тела у женщин с ишемической болезнью сердца с андрогенным компонентом.

Т.М. Амбросова, О.М. Ковальова, Д.А. Амбросов.
Профіль адипокінів та прогностичні маркери перебігу артеріальної гіпертензії.

І.М. Хомазюк, Ж.М. Габулавічене.
Варіабельність артеріального тиску в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з гіпертонічною хворобою.

О.С. Сычев, Л.А. Шабильянова, С.В. Лизогуб, Е.В. Могильницкий, О.А. Лобко.
Эффективность антиаритмической терапии у больных с пароксизмальной и персистирующей формами фибрилляции предсердий в зависимости от типа пароксизмов.

Ю.В. Зинченко.
Течение впервые возникшего трепетания предсердий на протяжении семи лет после кардиоверсии.

И.А. Чайковский, Г.В. Мясников, А.П. Казмирчук и другие.
Информативность магнитокардиографии для оценки поражения миокарда у больных с острым коронарным синдромом по сравнению с эхокардиографией и электрокардиографией.

М.И. Лутай, И.П. Голикова, А.Ф. Лысенко, В.В. Товстуха.
Эффективность фиксированной комбинации S-амлодипина и аторвастатина у пациентов с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском.

Е.Г. Несукай.
Зофеноприл: ингибитор ангиотензинпревращающего фермента с особыми свойствами.

І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, А.К. Галицька, А.М. Дорошенко, П.В. Сімонов.
Наномедицина та кардіологія: нанотехнології в коронарній реваскуляризації й корекції системи гемостазу.

М.В. Рішко, О.О. Куцин.
Особливості ішемічної хвороби серця в гірських умовах: поширеність факторів ризику, особливості адаптації, захворюваність та смертність.

А.В. Ушаков, Е.А. Захарьян, Г.Э. Ризк.
Миксомы сердца: современный взгляд на проблему.

Український Кардіологічний Журнал
Микола Кузьмич Фуркало (до 90-річчя від дня народження).