№ 3 2014

№ 3 2014 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

В.М. Коваленко, О.Г. Несукай (модератори), М.Т. Ватутін, Л.Г. Воронков, Г.В. Книшов, М.Г. Ілляш, Д.В. Рябенко, В.Й. Целуйко, С.В. Чернюк.
Діагностика та лікування міокардиту: рекомендації робочої групи з хвороб міокарда, перикарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України (проект).

О.І. Мітченко, А.С. Лаврик, А.О. Шкрьоба, В.Ю. Романов.
Вплив консервативних та хірургічних методів лікування ожиріння на структурно-функціональні показники лівого шлуночка в пацієнтів з морбідним ожирінням та артеріальною гіпертензією.

О.Г. Обертинська.
Клінічні аспекти резистентної артеріальної гіпертензії.

В.Ю. Жаринова, В.А. Табакович-Вацеба, Н.Н. Пишель.
Уровень кардиотропных аутоантител у пациентов пожилого возраста с ишемической болезнью сердца в зависимости от состояния систолической функции левого желудочка.

В.А. Гандзюк.
Аналіз захворюваності на ішемічну хворобу серця в Україні.

О.С. Сычев, Т.В. Михалева.
Фибрилляция предсердий неклапанного генеза у пациентов в возрасте меньше 65 лет с сохраненной систолической функцией левого желудочка: клинические характеристики и ремоделирование миокарда.

О.Й. Жарінов, О.П. Надорак, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров.
Предиктори небезпечних для життя ускладнень після аортокоронарного шунтування у пацієнтів з післяопераційною фібриляцією передсердь.

О.С. Сычев, А.А. Бородай, Э.С. Бородай.
Прогностические факторы сохранения синусового ритма и развития постоянной аритмии после кардиоверсии у больных с персистирующей формой фибрилляции предсердий неклапанной этиологии.

В.Й. Целуйко, Н.В. Матвійчук, К.Ю. Кіношенко.
Галектин-3 у хворих на хронічну серцеву недостатність.

А.А. Кремзер.
Диагностическая ценность уровня мозгового натрийуретического пептида как индикатора тяжести хронической сердечной недостаточности ишемического генеза у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.

В.М. Коваленко, Т.В. Талаєва, А.С. Козлюк.
Вплив препарату системної ензимотерапії на компоненти синдрому інсулінорезистентності в умовах експерименту.

Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, Е.А. Савченко, А.Н. Шевелёк, А.Э. Дегтярёва.
Магнитно-резонансная визуализация в диагностике острого инфаркта миокарда.

В.В. Бугаенко.
Статины в первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистого риска: новый взгляд на старую проблему.

S. Islam, A. Timmis.
Альманах-2013: стабільна ішемічна хвороба серця.

До відома авторів.