№ 4 2010

№4 2010 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

Ю.М. Сіренко, Г.Д. Радченко, І.М. Марцовенко від імені учасників дослідження
Контроль артеріального тиску в пацієнтів з цукровим діабетом

В.Б. Безродний, Л.А. Міщенко, Є.П. Cвіщенко
Вплив лозартану на деякі фактори ризику у хворих на гіпертонічну хворобу зі зниженою функцією нирок

О.В. Коркушко, В.Ю. Лишневская, Л.А. Бодрецкая
Предикторы частой суправентрикулярной экстрасистолии у больных старше 60 лет с ишемической болезнью сердца (результаты 3-летнего наблюдения)

И.К. Следзевская, Л.Н. Бабий, Е.П. Погурельская, Ю.О. Хоменко, Л.Ф. Кисилевич, Л.С. Прохна, Я.Ю. Щербак
Выживание и влияющие на него факторы у больных с постинфарктным кардиосклерозом при двухлетнем наблюдении

О.М. Ломаковський
Вплив статинів на показники імунного запалення, ліпідного спектра крові, перекисного окиснення ліпідів та білків у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця

А.О. Бородай, О.С. Сичов
Зв’язок атеросклерозу аорти і сонних артерій з ознаками тромбоутворення і серцево-судинними подіями у хворих з пароксизмом фібриляції–тріпотіння передсердь більше 48 годин

Ю.В. Зинченко
Эффективность чреспищеводной электрокардиостимуляции при трепетании предсердий I типа неклапанного генеза в зависимости от стадии сердечной недостаточности

О.І. Мітченко, А.О. Логвиненко, В.Ю. Романов
Добовий профіль артеріального тиску та структурно-функціональний стан міокарда у хворих з метаболічним синдромом та дисфункцією щитоподібної залози, оптимізація лікування

А.С. Гавриш, В.Г. Хаджинский, О.Л. Киндзерская, С.И. Дорофеева
Структурно-метаболические факторы неадекватности пластического обеспечения функции миокарда при хронической сердечной недостаточности некоронарного генеза

Н.А. Гаджиева
Особенности ремоделирования миокарда левого желудочка при туберкулезе у подростков

Б.М. Тодуров, А.В. Хохлов, М.В. Шиманко, А.О. Максаков, Хоррам Сохраб Мохаммед Алі
Синдром підключично-коронарного обкрадання у пацієнта після маммарно-коронарного шунтування в поєднанні із синдромом підключично-церебрального обкрадання та вазоренальною гіпертензією

Д.В. Рябенко, Т.М. Корниенко
Алкогольная кардиомиопатия

А.Е. Березин, Т.А. Панасенко, Е.Ю. Корецкая
Остеопонтин как новый биологический маркер сердечно-сосудистого ремоделирования

За редакцією академіка НАН України О.О. Мойбенка, д.м.н. В.Є. Досенка, д.м.н., проф. О.М. Пархоменка
Рецензія на монографію “Эндогенные механизмы кардиопротекции как основа патогенетической терапии заболеваний сердца”