В.Ю. Жарінова, В.О. Табакович-Вацеба, Н.Н. Пішель.Рівень кардіотропних автоантитіл у пацієнтів похилого віку з ішемічною хворобою серця залежно від стану систолічної функції лівого шлуночка

Мета роботи – вивчити титр кардіотропних автоантитіл у пацієнтів похилого віку з ішемічною хворобою серця (ІХС) залежно від стану систолічної функції лівого шлуночка.
Матеріал і методи. Обстежили 71 хворого віком у середньому (69,5±7,9) року, з них 45 пацієнтів з ІХС. На початковому етапі всім пацієнтам здійснювали електрокардіографію високої роздільної здатності з реєстрацією пізніх потенціалів шлуночків, показників варіабельності ритму серця (ВРС), виконували ехокардіографічне дослідження, а також вивчали рівень кардіотропних автоантитіл за допомогою методу імуноферментного аналізу.
Результати. У хворих на ІХС прогресування серцевої недостатності супроводжується системними деструктивними змінами в міокарді, про що свідчить підвищення титру кардіотропних автоантитіл до β1-адренорецепторів. У пацієнтів похилого віку з ІХС і фракцією викиду лівого шлуночка < 45 % спостерігали зниження показників загальної ВРС і зсув вегетативного балансу в бік переважання симпатичної активності, більш виражені у хворих з підвищеним титром автоантитіл до β1-адренорецепторів.

Повний текст статті