В.М. Коваленко, А.С. КозлюкХарактеристика функціонального стану периферичних артерій в умовах хронічного системного запалення у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом

Мета – визначити наявність та характер залежності між інтенсивністю системного запалення і вазорегулювальною функцією ендотелію судин у хворих на остеоартроз (ОА) із супутнім метаболічним синдромом (МС). Обстежено 71 хворого і 25 зіставних за віком здорових осіб (група контролю). Визначали показники прозапального статусу, процесів вільнорадикального окиснення ліпідів та активність ренін-ангіотензинової системи. Досліджували функціональний стан та органічні зміни периферичних артерій. У пацієнтів з ОА та МС виявлено значно більш виражену активність процесів системного запалення та інтенсивності оксидантного стресу порівняно з групою контролю, а також зниження ендотелійзалежної вазодилатації плечової артерії та її чутливості до напруження зсуву на ендотелії, що свідчило про зниження біодоступності та антиатерогенного впливу оксиду азоту. Крім того, у хворих достовірно вищою була товщина комплексу інтима – медіа. Встановлено, що хронічне системне запалення та, як його наслідок, зростання концентрації модифікованих ліпопротеїнів є однією з важливих причин порушення функціонального стану на макросудинному рівні з пригніченням антиатерогенного потенціалу й вазорегулювальної активності ендотелію, разом з мікросудинними порушеннями і зменшенням дилататорного резерву ендотелію та пригніченням його антиатерогенного потенціалу.

Повний текст статті