В.Й. Целуйко, Т.А. Лозова.Галектин-3 і стан післяінфарктного ремоделювання в пацієнтів з інфарктом міокарда правого шлуночка на тлі інфаркту задньої стінки лівого шлуночка

Мета роботи – оцінити рівень галектину-3 і стан післяінфарктного ремоделювання міокарда в пацієнтів з інфарктом міокарда (ІМ) задньої стінки лівого шлуночка (ЛШ) з поширенням на правий шлуночок (ПШ).
Матеріал і методи. Обстежено 148 пацієнтів віком (64,16±0,76) року з ІМ: І група – 62 хворих з ІМ ПШ на тлі ІМ задньої стінки ЛШ, ІІ група – 86 осіб з ізольованим ІМ задньої стінки ЛШ. Ехокардіографію виконували на 4–5-ту добу ІМ. Концентрацію галектину-3 визначали методом імуноферментного аналізу з використанням реактивів Human Galectin-3 Platinum ELISA (Австрія).
Результати. У пацієнтів з ІМ ПШ рівень галектину-3 ((28,38±0,86) нг/мл) достовірно (на 26,6 %; Р<0,05) перевищував відповідні показники хворих з ІМ задньої стінки ЛШ ((22,41±0,49) нг/мл). Показники інтракардіальної гемодинаміки у хворих з ІМ ПШ характеризувалися достовірним збільшенням діаметра правого передсердя (на 8,1 %) і ПШ (на 8,7 %), відношення діаметра ПШ до кінцеводіастолічного розміру (на 10,4 %) і зниженням скорочувальної здатності ПШ (на 18,1 %) порівняно з ізольованим ІМ задньої стінки ЛШ (Р<0,05). Рівень галектину-3 у хворих з ІМ ПШ корелював з тяжкістю гострої серцевої недостатності (r=0,66; Р<0,01), концентрацією тропоніну (r=0,55; Р<0,01), креатиніну (r=0,45; Р<0,05). Підвищення рівня галектину-3 відповідало збільшенню розмірів лівого і правого передсердя (r=0,59, r=0,67; Р<0,01), розмірів ЛШ (r=0,87, r=0,86; Р<0,01), діаметра ПШ (r=0,53; Р<0,01) і асоціювалося зі зменшенням фракції викиду ЛШ (r=–0,38; Р<0,05). Концентрація галектину-3 корелювала з прогнозом хворих з ІМ ПШ, розрахованим за шкалами TIMI і GRACE (r=0,57, r=0,43; Р<0,05). Висновки. Отримані дані вказують на перспективи діагностичного потенціалу рівня галектину-3 як додаткового критерію оцінки тяжкості післяінфарктного ремоделювання і прогнозу у хворих з ІМ ПШ.

Повний текст статті