О.С. Сичов, Т.В. Міхалєва.Фібриляція передсердь неклапанного генезу в пацієнтів віком менше 65 років зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка: клінічні характеристики і ремоделювання міокарда

Мета роботи – дослідити клінічні характеристики і типи ремоделювання міокарда лівого шлуночка (ЛШ) при фібриляції передсердь (ФП) неклапанного генезу у хворих віком менше 65 років зі збереженою систолічною функцією ЛШ.
Матеріал і методи. Обстежили 161 пацієнта з неклапанною ФП, яка виникла на тлі гіпертонічної хвороби (ГХ), ішемічної хвороби серця, їх поєднання, а також міокардіофіброзу. У 55 (34,2 %) осіб була пароксизмальна форма ФП, у 81 (50,3 %) – персистентна (у тому числі у 8 – та, що тривало персистує) й у 25 (15,5 %) – постійна.
Результати. Постійна форма ФП, порівняно з пароксизмальною та персистентною формами, асоціювалася з більшою частотою пацієнтів, які перенесли гостре порушення мозкового кровообігу, з дуже високим додатковим ризиком ускладнень ГХ, а також клінічно вираженої серцевої недостатності (ІІ і ІІІ функціонального класу).
Висновки. Частота різних типів ремоделювання ЛШ була зіставною за різних форм ФП. Ремоделювання ЛШ у обстежених пацієнтів найбільш тісно асоціювалося з наявністю ГХ.

Повний текст статті