О.Й. Жарінов, О.П. Надорак, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров.Предиктори небезпечних для життя ускладнень після аортокоронарного шунтування у пацієнтів з післяопераційною фібриляцією передсердь

Мета – визначити предиктори виникнення ранніх небезпечних для життя ускладнень у пацієнтів з післяопераційною фібриляцією передсердь (ПОФП) після операції аортокоронарного шунтування (АКШ). У проспективному одноцентровому дослідженні проаналізували дані, отримані при клініко-інструментальному обстеженні 79 пацієнтів з ішемічною хворобою серця, у яких після АКШ у ранній післяопераційний період зареєстрували виникнення фібриляції передсердь: 73 чоловіків і 6 жінок, медіана віку – 63 (квартилі 55–69) роки. Тяжкі ранні післяопераційні ускладнення діагностовано в 19 пацієнтів. У 10 випадках виникла гостра серцева недостатність, у 9 – ішемічний інсульт, у 3 – пневмонія, в 1 – гострий інфаркт міокарда, в 4 – гостра нефропатія, 3 хворих померли. Частота виникнення ускладнень залежала від виду оперативного втручання. Зокрема після ізольованого АКШ тяжкі ускладнення зареєстровано у 5 (12,2 %) із 41 хворого, при поєднанні АКШ із протезуванням аортального та/або мітрального клапанів, пластикою мітрального клапана або лівого шлуночка (ЛШ) – у 14 (36,8 %) із 38 пацієнтів. У хворих з ускладненнями були значуще більшими показники тривалості штучного кровообігу та інотропної підтримки. Особливостями пацієнтів з ПОФП та ранніми небезпечними для життя ускладненнями після АКШ були знижена фракція викиду ЛШ, збільшення розмірів лівого передсердя, зниження швидкості клубочкової фільтрації, підвищення рівня С-реактивного протеїну. У групі хворих з післяопераційними ускладненнями спостерігали більш пізнє виникнення та більшу тривалість епізоду ПОФП, що потрібно враховувати при визначенні оптимальних підходів до профілактики тромботичних ускладнень.

Повний текст статті