Г.М. Солов’янСтруктурно-функціональний стан міокарда, варіабельність ритму та електрофізіологічні властивості серця у хворих з пароксизмальною фібриляцією передсердь різної етіології

Мета роботи – вивчити структурно-функціональні показники, варіабельність ритму, електрофізіологічні характеристики серця та їх взаємозв’язок у хворих з пароксизмальною фібриляцією передсердь (ФП) залежно від етіологічного діагнозу.
Матеріал і методи. Обстежено 343 пацієнти з пароксизмальною ФП неклапанного генезу, які були розподілені на чотири групи залежно від етіологічного діагнозу. Використовували двовимірну та допплерехокардіографію, холтерівське моніторування (ХМ) ЕКГ з аналізом варіабельності ритму серця (ВРС). Функцію провідної системи серця та вразливість передсердь (ВП) вивчали за допомогою черезстравохідного електрофізіологічного дослідження. ВП оцінювали на основі індукованості ФП і визначення частотного порогу (ЧПІ) та частотної точки (ЧТІ) індукованості пароксизму ФП.
Результати. Встановлено, що мінімальні значення розміру та індексу лівого передсердя, товщини міжшлуночкової перегородки та задньої стінки лівого шлуночка (ЛШ) реєстрували у хворих з міокардіофіброзом, відмінності були достовірними. Показники функції ЛШ (кінцеводіастолічний і кінцевосистолічний розмір, кінцеводіастолічний і кінцевосистолічний об’єм – відповідно КДР, КСР, КДО, КСО) були більшими (Р<0,05), а фракція викиду – меншою (Р<0,005) у хворих з ішемічною хворобою серця (ІХС) порівняно з пацієнтами із супутньою гіпертонічною хворобою (ГХ). Збільшення швидкості хвилі А та зменшення співвідношення Е/А (Р<0,05) реєстрували у хворих з ФП на тлі ІХС незалежно від наявності супутньої ГХ. При ХМ ЕКГ зниження частоти скорочень серця та показників ВРС (Р<0,05) виявлено у групах хворих з ІХС та ІХС у поєднанні з ГХ. Зростання ВП у хворих з ІХС виявлялося зниженням часу відновлення функції синусового вузла (Р<0,05) та ЧТІ пароксизму ФП (Р=0,08). У хворих з пароксизмальною ФП виявлено достовірний зв’язок між структурними та електрофізіологічними характеристиками серця: прямий – між індексом лівого передсердя та інтервалами ffмін і ffмакс, інтервалом ffсер та Е/А ЛШ; зворотний – між ЧПІ і КДО, КСО ЛШ, ЧТІ і КДО, між амплітудою хвиль f і КДО, А ЛШ.

Повний текст статті