Г.М. Солов’ян.Структурно-функціональний стан міокарда, варіабельність ритму та електрофізіологічні властивості серця за різних нейровегетативних варіантів пароксизмальної фібриляції передсердь .

Мета роботи – вивчити структурно-функціональні параметри, варіабельність ритму та електрофізіологічні властивості, а такох їх взаємозв’язок у хворих з пароксизмальною фібриляцією передсердь (ФП) залежно від характеру вегетативних впливів на серце.
Матеріал і методи. У дослідження залучено 343 пацієнтів з пароксизмальною ФП неклапанного генезу. Використовували двовимірну та допплерехокардіографію, холтерівське моніторування ЕКГ з аналізом варіабельності ритму серця (ВРС). Функцію провідної системи серця та вразливість передсердь (ВП) вивчали за допомогою черезстравохідного електрофізіологічного дослідження. ВП оцінювали на підставі індукування ФП та визначення частотного порогу (ЧПІ) і частотної точки (ЧТІ) індукування пароксизму ФП.
Результати. Встановлено, що зростання ФП у хворих з вагусною формою ФП зумовлено зниженням ЧТІ (Р=0,043) при достовірному збільшенні ВРС. Електрична нестабільність передсердь у пацієнтів з адренергічною формою ФП виявлялася статистично значущим зростанням середньої частоти скорочень серця (ЧСС), зменшенням інтервалу ff під час ФП. Достовірне зростання точки Венкебаха та зменшення ефективного рефрактерного періоду атріовентрикулярного з’єднання зумовлювали зростання середньої ЧСС при спонтанному пароксизмі (Р<0,001). У пацієнтів зі змішаною формою ФП відзначено достовірне збільшення розміру лівого передсердя (ЛП), індексу ЛП, міжшлуночкової перегородки, задньої стінки лівого шлуночка (ЛШ) та зменшення фракції викиду, а також відношення Е/А ЛШ. Аритмогенна готовність передсердь виявлялася достовірним зниженням показників ВРС, функції синусового та атріовентрикулярного вузлів, збільшенням інтервалу ff. Висновки. Виявлено прямий кореляційний зв’язок між індексом ЛП та інтервалом ff при вагусній формі ФП, зворотний – між кінцеводіастолічним розміром (КДР) ЛШ і ЧПІ, а також амплітудою хвиль f при адренергічній формі, і між КДР, кінцеводіастолічним об’ємом і ЧПІ при змішаній формі ФП.

Повний текст статті