О.С. Сичов, А.О. Бородай, С.В. Федьків, Е.С. Бородай, Т.В. Гетьман, А.Ю. Рибак.Предиктори німих кардіоемболічних інфарктів головного мозку у хворих з персистентною формою фібриляції передсердь неклапанного походження .

Мета роботи – диференціювати німі інфаркти головного мозку (НІМ) з потенційно кардіоемболічним механізмом походження від НІМ, зумовлених ураженням невеликих артерій, і виявити предиктори їх виникнення у хворих з фібриляцією передсердь (ФП).
Матеріал і методи. Обстежили 134 хворих з неклапанною ФП. Усім пацієнтам здійснили клініко-анамнестичне, неврологічне, біохімічне дослідження, трансторакальну та черезстравохідну ехокардіографію, дуплексне сканування сонних артерій та мультиспіральну комп’ютерну томографію головного мозку.
Результати. НІМ виявлено у 46 (34,33 %) хворих, НІМ з ділянкою ураження ≥ 15 мм (середній діаметр 31,3 мм) – у 15 (11,19 %). За результатами мультиваріантного аналізу сума балів CHA2DS2-VASc була незалежним предиктором поверхневих НІМ; знижена середня швидкість вигнання з вушка лівого передсердя (< 30 см/с) незалежно асоціювалася як з НІМ ≥ 15 мм (Р=0,03), так і з поверхневими НІМ (Р=0,02). Висновки. НІМ часто трапляються у хворих з ФП. Великі та поверхневі інфаркти за відсутності гемодинамічно значущих атеросклеротичних уражень сонних артерій та/або великих артерій мозку мають емболічне походження, адже пов’язані з чинниками, що асоціюються з емболічними ускладненнями.

Повний текст статті