О.С. Сычёв, Т.В. Михалева, Т.В. Талаева, И.М. Горбась, К.А. Михалев, А.С. Жуковская.Аллельный полиморфизм гена коннексина-40 (rs10465885) у пациентов с фибрилляцией предсердий неклапанного генеза

Мета роботи – дослідити частоту поліморфних вырыантів гена, що кодує конексин-40 (rs10465885), в пацієнтів з фібриляцією передсердь (ФП) неклапанного генезу в українській популяції.

Матеріал і методи. Обстежили 112 пацієнтів з неклапанною ФП (середній вік (50±10) років; чоловіки – 86 (76,8 %), жінки – 26 (23,2 %)), яка розвинулася в основному на тлі гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця (ІХС), їх поєднання, а також міокардіофіброзу. Серед обстежених пацієнтів у 47 (42,0 %) була пароксизмальна форма ФП, у 45 (40,2 %) – персистентна, а у 20 (17,8 %) – постійна. До контрольної групи увійшли 78 практично здорових осіб (60 чоловіків (77 %), 18 жінок (23 %); середній вік (51±11) років) з чинниками ризику ІХС. Основна і контрольна групи були зіставні за віком та гендерною структурою. Алельну дискримінацію Т–26→С поліморфізму rs10465885 промотора В гена, що кодує конексин-40, вивчали за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі.

Результати. Референтний (дикий) алель було представлено тимідином (Т), мінорний – цитидином (С). Частота поліморфних варіантів гена, що кодує конексин-40 (rs10465885), була такою: гомозиготи за референтним (диким) алелем Т (Т/Т) – 25,9 %, гетерозиготи (С/Т) – 49,1 %, гомозиготи за мінорним алелем С (С/C) – 25,0 %; алель Т реєстрували в 50,5 %, С – 49,5 % пацієнтів. Зазначена частота поліморфних варіантів rs10465885 у групі ФП була зіставною з такою в групі контролю: генотипи Т/Т – 28,2 %, С/T – 41,0 %, C/C – 30,8 %; алелі Т – 48,7 %, С – 51,3 %. Частота генотипу С/T серед пацієнток з ФП була вищою за таку в практично здорових жінок (відповідно 69 і 28 %).

Повний текст статті