К.М. Амосова, Ю.О. Сиченко, Ю.В. Руденко, І.В. Прудкий, А.Б. Безродний, І.Ю. Кацитадзе, І.І. Горда. Резолюція сегмента ST після первинних перкутанних коронарних втручань: частота досягнення, клінічне значення і незалежні предиктори

Мета – оцінити частоту досягнення резолюції сегмента ST ≥ 70 % через 30 хв після виконання первинного перкутанного коронарного втручання (ПКВ) у хворих з гострим коронарним синдромом (ГКС), її клінічне значення та незалежні предиктори. Під спостереженням перебували 162 пацієнти з інфарктом міокарда (ІМ) з елевацією сегмента ST, які у 2011–2013 рр. були послідовно госпіталізовані в Олександрівську клінічну лікарню м. Києва без ознак кардіогенного шоку і яким було проведено первинне ПКВ у перші 12 год від розвитку больового синдрому. Проаналізовано динаміку сегмента ST через 30 хв після відкриття інфарктзалежної артерії. Відсоток резолюції сегмента ST для ІМ передньої локалізації оцінювали за одним із передніх грудних відведень з максимальним підйомом сегмента ST, для ІМ не передньої локалізації – за арифметичною сумою підйомів та депресій сегмента ST на ЕКГ у 12 відведеннях. Хворих розділили на групи залежно від досягнення резолюції ST ≥ 70 % через 30 хв після ПКВ. Відзначено більшу кількість випадків ІМ передньої локалізації у групі з резолюцією сегмента ST < 70 % (76,4 %), а в групі з резолюцією сегмента ST ≥ 70 % переважав ІМ нижньої локалізації (82,1 %) (Р<0,001). У клінічній практиці у хворих з ГКС з елевацією сегмента ST, яких госпіталізують у середньому через 5,8 год і яким виконують первинне ПКВ, резолюції сегмента ST ≥ 70 % досягають у 34,6 % випадків. Резолюція сегмента ST ≥ 70 % асоціюється зі зниженням госпітальної летальності, частоти випадків гострої лівошлуночкової недостатності та загальної кількості великих серцево-судинних подій у госпітальний період. Пацієнти з резолюцією сегмента ST ≥ 70 % мали коротший період ішемії, менший клас гострої лівошлуночкової недостатності за Killip та менший ризик за шкалою ТІМІ, були молодшими, з переважанням нижньої та/або бічної локалізації ІМ і мали більшу частоту випадків відновлення кровотоку до рівня ТІМІ 3. Незалежними предикторами досягнення резолюції сегмента ST ≥ 70 % є відсутність виявів гострої лівошлуночкової недостатності, короткий час ішемії та ризик за шкалою ТІМІ ≤ 4 балів.

Повний текст статті