В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, О.О. Даниленко.Оцінка внутрішньошлуночкової диссинхронії в пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q.

Мета – комплексно оцінити механічну внутрішньошлуночкову диссинхронію при різній локалізації гострого інфаркту міокарда з зубцем Q (Q-ГІМ) та встановити фактори, що зумовлюють легку мітральну регургітацію (МР) у пацієнтів з Q-ГІМ. Обстежено 60 пацієнтів з Q-ГІМ: 32 – з Q-ГІМ задньої локалізації (підгрупа 1а) та 28 пацієнтів з Q-ГІМ передньої локалізації (підгрупа 1б). Показниками поздовжньої внутрішньошлуночкової диссинхронії лівого шлуночка (ЛШ) вважали індекс післясистолічного укорочення (ІПСУ), сумарну затримку поздовжньої деформації 16 сегментів ЛШ (СЗПД) та стандартне відхилення (СВ) часу до пікової поздовжньої деформації 12 сегментів ЛШ – СВ12(ППД). Для оцінки циркулярної та радіальної диссинхронії визначали СВ часу 6 сегментів ЛШ до циркулярної пікової деформації (СВ6(ЦПД)) та радіальної пікової деформації (СВ6(РПД)). У підгрупі 1б величини ІПСУ та СВ12(ППД) були достовірно більшими, ніж у підгрупі 1а. Значущу поздовжню диссинхронію реєстрували у 38,2 % пацієнтів, радіальну – у 14,3 %, а циркулярну – у 7,8 % пацієнтів. Встановлено зворотні кореляційні зв’язки між фракцією викиду (ФВ) ЛШ та ІПСУ (r=–0,48, Р<0,001), СЗПД (r=–0,39, Р=0,002), СВ12(ППД) (r=–0,35, Р=0,005) та СВ6(ЦПД) (r=–0,28, Р=0,042). Величина індексу порушення локальної скоротливості (ІПЛС) корелювала з ІПСУ, СЗПД, СВ12(ППД), СВ6(ЦПД) та СВ6(РПД), а індекс кінцеводіастолічного об’єму ЛШ (ІКДО) – з ІПСУ, СЗПД і СВ6(ЦПД). Відношення шансів мати легку МР у пацієнтів з Q-ГІМ зростало зі збільшенням ІКДО та ІПЛС, зменшенням ФВ ЛШ та поздовжньої глобальної деформації ЛШ, збільшенням поздовжньої і циркулярної диссинхронії. У пацієнтів з Q-ГІМ зі збереженою ФВ ЛШ встановлено взаємозв’язок внутрішньошлуночкової механічної диссинхронії із систолічною функцією ЛШ, об’ємом ураженого міокарда та дилатацією ЛШ. У пацієнтів з Q-ГІМ зі збереженою ФВ ЛШ поздовжня глобальна систолічна диссинхронія ЛШ виявилася більшою в середньому на 20,7 % при передній локалізації Q-ГІМ порівняно з такою при задній локалізації. У пацієнтів з Q-ГІМ легка МР обумовлена ремоделюванням ЛШ, зниженням систолічної функції ЛШ, порушенням геометрії мітрального клапана та внутрішньошлуночковою диссинхронією.

Повний текст статті