Л.Н. Бабій, Н.П. Строганова, С.Ю. Савицький, У.Ю. Остапчук. Структурно-функціональні зміни лівого шлуночка серця і рівень альдостерону в крові у хворих у віддалені терміни після перенесеного інфаркту міокарда

Мета роботи – вивчити взаємозв’язок між рівнем альдостерону в крові та структурно-функціональними змінами лівого шлуночка (ЛШ) серця у хворих у віддалені терміни після перенесеного інфаркту міокарда (ІМ).

Матеріал і методи. У дослідження залучено 66 пацієнтів (62 чоловіки і 4 жінки) віком 20–70 років (у середньому (55,2±1,6) року), які перенесли ІМ із зубцем Q та перебували на відновному лікуванні й спостереженні протягом 2 років. Усім хворим вимірювали рівень альдостерону в крові, проводили ехокардіографію з визначенням основних показників. Сформовано такі групи: 1-ша (n=19) – хворі зі збереженими систолічною (фракція викиду (ФВ) більше 50 %) і насосною (ударний об’єм більше 55 мл) функціями ЛШ без артеріальної гіпертензії (АГ) в анамнезі; 2-га (n=31) – хворі зі збереженими систолічною і насосною функціями ЛШ і АГ в анамнезі; 3-тя (n=16) – хворі зі зниженою систолічною функцією ЛШ (ФВ менше 45 %) з АГ в анамнезі. У 1-й і 2-й групах виділено підгрупи залежно від рівня альдостерону в крові.

Результати. У всіх пацієнтів 3-ї групи через 2 роки після перенесеного ІМ зареєстровано високий рівень альдостерону в крові, що перевищує норму в 2,0–2,5 разу. Виявлено взаємозв’язок між рівнем альдостерону в крові та змінами показників внутрішньосерцевої гемодинаміки в групах пацієнтів. За результатами проведеного через 2 роки від початку захворювання кореляційного аналізу відзначено високий позитивний кореляційний зв’язок рівня альдостерону в крові з кінцеводіастолічним об’ємом (r=0,47), кінцевосистолічним об’ємом (r=0,57), індексом маси міокарда (r=0,42 ) і високий негативний зв’язок з ФВ ЛШ (r=–0,50).

Висновки. Підвищення рівня альдостерону в крові у хворих у віддалені терміни після перенесеного ІМ відіграє важливу роль у порушенні систолічної й діастолічної функції ЛШ, наслідком якого є виникнення серцевої недостатності та загроза розвитку фатальних порушень ритму серця. Це обумовлює необхідність визначення концентрації альдостерону в крові таких пацієнтів і використання антагоністів альдостерону в їх лікуванні.

Повний текст статті