Л.М. Бабій, Н.П. Строганова, С.Ю. Савицький, Ю.О. Хоменко. Особливості раннього і пізнього ремоделювання серця у хворих, які перенесли інфаркт міокарда, залежно від локалізації ураження

Мета роботи – провести порівняльний аналіз спрямованості та ступеня вираження змін параметрів, що характеризують процес раннього і пізнього ремоделювання лівого шлуночка (ЛШ) серця, у хворих, які перенесли інфаркт міокарда (ІМ), залежно від локалізації ураження.

Матеріал і методи. У дослідження залучено 100 хворих віком у середньому (55,6±4,6) року, які перенесли ІМ із зубцем Q. У гострий період обстежено 39 пацієнтів, у віддалений – 61. Усім хворим проводили ехокардіографію з визначенням основних показників функціонального стану ЛШ, вимірювали рівень альдостерону в крові. Розподіл пацієнтів на групи здійснювали з урахуванням локалізації ІМ, стану систолічної функції ЛШ і наявності артеріальної гіпертензії в анамнезі.

Результати. У гострий період ІМ у хворих із задньобічною локалізацією ураження фракція викиду ЛШ перевищує таку в пацієнтів з ІМ передньо-перегородково-верхівкової локалізації, збільшення кінцеводіастолічного об’єму виражено однаковою мірою, а кінцевосистолічний об’єм, індекс скоротливої ​​функції (ІСФ) і індекс залишкового міокардіального резерву (ІЗМР) були вищими у хворих з ІМ передньо-перегородково-верхівкової локалізації. Показано вплив рівня альдостерону й наявності артеріальної гіпертензії в анамнезі на процес ремоделювання ЛШ у хворих з ІМ. Аналіз стану внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих у віддалені терміни після перенесеного ІМ не виявив значущих відмінностей показників залежно від локалізації ІМ, за винятком зменшення ІСФ і збільшення ІОМР, виражених більшою мірою у хворих з ІМ передньо-перегородково-верхівкової локалізації. Зіставлення індивідуальних даних, що характеризують кардіодинаміку, з рівнем виконаної фізичного навантаження дало змогу виявити три кардіодинамічних варіанти ремоделювання ЛШ у хворих з ІМ у віддалені терміни.

Висновки. У гострий період ІМ у хворих з ІМ передньо-перегородково-верхівкової локалізації порівняно з пацієнтами з ІМ задньобічної локалізації відзначено більш виражені зміни показників гемодинаміки і функціонального стану міокарда ЛШ, що обумовлено анатомічними характеристиками міокарда та особливостями кровопостачання ЛШ. У віддалені терміни після перенесеного ІМ зіставлення толерантності до фізичного навантаження з показниками функціонального стану ЛШ у кожного хворого дозволяє визначити наявність, обмеження або виснаження міокардіального резерву ЛШ і сприяє більш об’єктивній індивідуальній оцінці гемодинамічного забезпечення життєдіяльності організму і, при необхідності, медикаментозній корекції виявлених змін.

Повний текст статті