О.Є. Березін, O.О. Лісова. Прогностична цінність серійних вимірювань рівня матриксної металопротеїнази-9, що циркулює, у пацієнтів з гіпертонічною хворобою III стадії

Мета роботи – дослідити прогностичну цінність серійних вимірювань рівня матриксної металопротеїнази-9 (ММП-9), що циркулює, для настання повторних серцево-судинних подій у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) III стадії.

Матеріал і методи. У дослідження залучено 102 пацієнтів з ГХ III стадії, артеріальною гіпертензією легкого та помірного ступеня тяжкості через 3 тиж після перенесеного мозкового ішемічного інсульту. Період спостереження становив 1 рік з інтервалами 3 місяці. Рівень ММП-9, що циркулює, оцінювали на початку дослідження і через 6 міс спостереження. Клінічне інтерв’ю проводили кожні 3 міс протягом 1 року після отримання зразків крові. Як клінічні точки враховували всі серцево-судинні результати, а саме: повторний інсульт або транзиторну ішемічну атаку, ішемічну хворобу серця, раптову смерть, цукровий діабет, серцево-судинні події, зокрема хронічну серцеву недостатність і потребу в госпіталізації з цих причин.

Результати. Аналіз отриманих даних показав, що збільшення концентрації ММП-9 протягом 6 міс після перенесеного мозкового ішемічного інсульту асоціюється зі збільшенням частоти виникнення серцево-судинних подій порівняно з такою в осіб без приросту рівня ММП-9. Кориговане відношення шансів щодо виникнення кумулятивних серцево-судинних подій для пацієнтів з ГХ III стадії при початковому рівні ММП-9 більше 1001,0 нг/мл порівняно з нижчими концентраціями останнього становить 2,78 (95 % довірчий інтервал 2,41–2,95; P=0,001), а при збереженні рівня ММП-9 через 6 міс спостереження більше 956,5 нг/мл порівняно з нижчими її концентраціями відношення шансів зростає до 3,02 (95 % довірчий інтервал 2,72–3,57; P=0,001).

Висновки. Рівень ММП-9 є незалежним предиктором виникнення кумулятивних серцево-судинних наслідків у хворих на ГХ III стадії протягом 1 року після перенесеного мозкового ішемічного інсульту.

Повний текст статті