А.О. Бородай, С.В. Федьків, Е.С. Бородай, Т.М. Шаповалов, О.В. Бачинський, О.С. Сичов. Магнітно-резонансна діагностика уражень головного мозку у хворих з фібриляцією передсердь неклапанного походження

Мета роботи – оцінити морфологічні характеристики ураження головного мозку у хворих з фібриляцією передсердь та без неї за даними магнітно-резонансної візуалізації (МРВ).

Матеріал і методи. У проспективному зрізовому дослідженні взяли участь 88 хворих, 39 (44,3 %) – з фібриляцією передсердь (ФП) і 49 (55,7 %) – без ФП, із синусовим ритмом. Гіпертонічну хворобу виявлено у 89,7 % пацієнтів з ФП та у 98 % – із синусовим ритмом. Усім хворим проведено МРВ головного мозку.

Результати. В обстежених часто виявляли ураження білої речовини головного мозку. У хворих з ФП частота німих інфарктів головного мозку ≥ 15 мм була достовірно більшою, ніж у пацієнтів із синусовим ритмом (23,1 проти 6,1 %; Р=0,02). При уніваріантному аналізі з групою інфарктів головного мозку ≥ 15 мм із кортикально-субкортикальною локалізацією були найбільш тісно пов’язані: перивентрикулярний лейкоареоз (Р<0,0001), гіперінтенсивність білої речовини головного мозку (Р=0,006), сума балів за шкалою CHA2DS2-VASc (Р=0,006), функціональний клас серцевої недостатності за NYHA (Р=0,0001), ФП (Р=0,002) та післяінфарктний кардіосклероз (Р=0,03). Висновки. Основним ураженням головного мозку, яке виявляли при МРВ, була гіперінтенсивність білої речовини головного мозку, зокрема лейкоареоз. Інфаркти головного мозку траплялися частіше у хворих з ФП. Особливістю уражень при ФП були більший розмір ураження і кортикальна локалізація. Перивентрикулярний лейкоареоз з високим ступенем достовірності пов’язаний як із симптомними інсультами, так і з німими інфарктами головного мозку і є чинником ризику розвитку симптомного інсульту.

Повний текст статті