О.Є. Березін, Т.О. Самура Мозковий натрійуретичний пептид як маркер раннього післяінфарктного ремоделювання: результати когортного дослідження.

Обстежено 85 хворих обох статей із документованим інфарктом міокарда із зубцем Q протягом 60 діб після моменту госпіталізації. Клінічний статус, стан кардіогемодинаміки та вимірювання рівня циркулюючого N-кінцевого фрагмента мозкового натрійуретичного пептиду (NТ-pro-МНУП) були оцінені в 1-шу, на 21-шу і 60-ту добу розвитку захворювання. Аналіз отриманих даних показав, що ізольоване вимірювання рівня NT-pro-МНУП в 1-шу добу госпіталізації дозволяє досить надійно передбачити ймовірність виникнення раннього післяінфарктного ремоделювання серця і систолічної дисфункції ЛШ. При цьому прогностична цінність зростання рівня NТ-pro-МНУП не залежала від індексу несприятливих клінічних результатів GRACE і тяжкості локальної контрактильної дисфункції.

Повний текст статті