О.І. Мітченко, А.Г. Корнацька, В.Ю. Романов, О.В. Сопко.Особливості формування серцево-судинного ризику в пацієнток з метаболічним синдромом на тлі полікістозу яєчників.

Мета роботи – вивчити чинники серцево-судинного ризику та дослідити особливості його формування в молодих жінок із синдромом полікістозу яєчників (СПКЯ) та метаболічним синдромом (МС). На першому етапі дослідження проведено ретроспективний аналіз 109 історій хвороби жінок репродуктивного віку із СПКЯ, розділених на три групи залежно від індексу маси тіла (ІМТ). На другому етапі проспективно обстежено 90 молодих жінок із СПКЯ (середній вік (29,1±1,4) року), розділених на клінічні групи залежно від ІМТ та наявності МС. Також у дослідження увійшло дві групи порівняння – 15 жінок з МС без СПКЯ та 30 практично здорових жінок. Встановлено широкий спектр чинників серцево-судинного ризику при СПКЯ, зокрема дисліпідемію (82,2 %), переважно за рахунок підвищення вмісту загального холестерину та холестерину ліпопротеїнів низької щільності (70 %), абдомінальне ожиріння (78,8 %), інсулінорезистентність (75,5 %), артеріальну гіпертензію (31,1 %), порушену толерантність до глюкози (27,7 %) та цукровий діабет (3,3 %). Виявлено, що більш значущим для формування серцево-судинного ризику при СПКЯ є не зростання маси тіла, а поява абдомінального типу ожиріння зі спектром супутніх метаболічних розладів, зокрема гіпертригліцеридемією (66,6 %), зниженим рівнем холестерину ліпопротеїнів високої щільності (50,0 %), цукровим діабетом (12,5 %) та артеріальною гіпертензією (70,8 %) і порушеною толерантністю до глюкози (45,8 %). Встановлено, що для визначення серцево-судинного ризику в жінок із СПКЯ доцільно використовувати шкалу SСORE (для пацієнтів віком менше 40 років), але необхідно врахувати можливість виявлення одиночного чинника ризику, зокрема рівнів загального холестерину понад 8 ммоль/л та холестерину ліпопротеїнів низької щільності понад 6 ммоль/л, цукрового діабету та атеросклеротичних бляшок сонних артерій, що визначали серцево-судинний ризик як високий або дуже високий у 7,7 % молодих жінок.

Повний текст статті