Тематичний Архів | Category Archives: Новини кардіології

B. Nascimento, L. Brant, D. Moraes, A. Ribeiro. Глобальне здоров’я та серцево-судинні захворювання

Сучасне визначення Глобального здоров’я розширило це поняття, не обмежуючи його такими складовими, як захворювання, якими знехтували, та низький рівень доходів у країнах зі слабким економічним розвитком. На сьогодні ініціативи в цьому напрямі зосереджені на поліпшення здоров’я, захист від глобальних загроз, зменшення розбіжностей та пошук взаємодії між різними системами, практичними підходами та стратегіями у сфері охорони здоров’я.

Повний текст статті

J. DiNicolantonio, F. D’Ascenzo, A. Tomek, S. Chatterjee, A. Niazi, G. Biondi-Zoccai.Клопідогрель – безпечніший за тикагрелор щодо кровотеч: ретельний аналіз дослідження PLATO

Мета – порівняти частоту виникнення геморагічних подій на тлі застосування клопідогрелю та тикагрелору в дослідженні Platelet Inhibition and Patient Outcomes (PLATO). Проаналізовано Медичний огляд Управління продовольства і медикаментів США (FDA Medical Review). Порівняно з клопідогрелем на тлі прийому тикагрелору спостерігали достовірно більшу кількість кровотеч: спонтанних, великих, великих і малих разом, а також великих, малих і мінімальних разом. Тикагрелор також сприяв зростанню кількості випадків і великих, і фатальних / загрозливих для життя кровотеч порівняно з клопідогрелем, якщо коронарне шунтування (КШ) виконували у проміжку 24–96 год після припинення прийому препаратів, що також супроводжувалося більшими об’ємами дренування плевральної порожнини і трансфузій. Більше того, тикагрелор порівняно з клопідогрелем сприяв зростанню кількості випадків кровотеч, асоційованих із КШ, у тих пацієнтів, у яких на момент проведення втручання не був витриманий термін 5 днів після припинення прийому препаратів. Поряд з цим прийом тикагрелору порівняно з клопідогрелем асоціювався з підвищенням ризику гематурії (відношення ризиків (ВР) 1,91; 95 % довірчий інтервал (ДІ) 0,95–3,83); внутрішньочерепних кровотеч, виникнення субдуральних або інших гематом (ВР 1,87; 95 % ДІ 1,02–3,42); підшкірних кровотеч, екхімозів, гематом (ВР 1,63; 95 % ДІ 0,84–3,17); носових кровотеч (ВР 1,49; 95 % ДІ 0,67–3,32); заочеревинних гематом (ВР 1,49; 95 % ДІ 0,53–4,19); гастроінтестинальних / анальних кровотеч (ВР 1,23; 95 % ДІ 0,93–1,64), а також кровотеч / гематом у цілому (ВР 1,21, 95 % ДІ 1,02–1,43). Клопідогрель безпечніший за тикагрелор щодо кровотеч. Окрім цього, тикагрелору властивий швидший розвиток ефекту «нейтралізації» тромбоцитів, який триває набагато довше, ніж зазначено у фармакокінетичному профілі. Останнім часом переглядається користь тикагрелору щодо виникнення таких кінцевих точок, як смерть, тромбоз стентів та інфаркт міокарда. Нещодавно продемонстровано, що підвищення ризику виникнення інсульту на тлі застосування тикагрелору більш значуще, ніж початково було представлено. Враховуючи ці дані, не рекомендоване надання переваги тикагрелору перед клопідогрелем у контексті підвищеного ризику кровотеч.

Повний текст статті

O.P. Guttmann, S.A. Mohiddin, P.M. Elliott.Альманах-2014: кардіоміопатії

Кардіоміопатії – захворювання міокарда, виникнення яких не може бути пояснене порушенням гемодинаміки або ураженням вінцевих артерій. Вони представлені низкою морфологічних (структурних) та функціональних фенотипів, в основі яких можуть лежать генетичні й негенетичні механізми. Провідні тематики публікацій, виданих у 2012–2013 рр., подібні до таких, які висвітлено в Альманасі-2011, а саме: використання (та інтерпретація) генетичного тестування, розробка і впровадження новітніх неінвазивних методів візуалізації, а також використання сироваткових біомаркерів для діагностики й прогнозування. Важливою інновацією, порівняно з даними останнього Альманаху, є розробка більш сучасних, удосконалених моделей прогнозування несприятливих клінічних подій.

Повний текст статті

Альманах-2013: стабільна ішемічна хвороба серця

S. Islam, A. Timmis
Альманах-2013: стабільна ішемічна хвороба серця.

Огляд охоплює більше 80 останніх публікацій провідних періодичних видань, присвячених питанням стабільної ішемічної хвороби серця (ІХС). Висвітлено окремі аспекти епідеміологічної ситуації щодо стабільної ІХС за останні 40 років. Наведено сучасні доказові дані щодо діагностики стабільної ІХС, зокрема за допомогою таких сучасних методів, як магнітно-резонансна візуалізація, комп’ютерна томографія, щодо напрямів ведення пацієнтів з цією патологією – за допомогою оптимальної фармакотерапії та інвазивних методів (таких як стентування вінцевих артерій, коронарне шунтування), а також щодо профілактики виникнення стабільної ІХС. Окремо розглянуто застосування новітніх методів лікування стабільної ІХС: віддаленого ішемічного прекондиціонування та використання ліпідознижувальних препаратів нового покоління. Обговорюється значення низки біомаркерів для прогнозування серцево-судинних подій у пацієнтів зі стабільною ІХС.

Повний текст статті

A.L. Clark.Альманах-2013: cерцева недостатність

Огляд висвітлює дані близько 50 останніх публікацій провідних періодичних видань з питань серцевої недостатності. Охоплено сучасні доказові дані щодо традиційних і новітніх технологій лікування гострої та хронічної серцевої недостатності – як медикаментозних (релаксин, левосимендан, інгібітори неприлізину, івабрадин, аліскірен, антагоністи альдостерону), так і за допомогою пристроїв (дефібрилятори, вагусні стимулятори та ін.).

Повний текст статті

R. Liew.Альманах-2013: порушення серцевого ритму та кардіостимуляція.

Упродовж останніх років досягнуто знаних результатів у галузі електрофізіології та кардіостимуляції. Поглибилися знання та поліпшилося розуміння клініцистами й дослідниками механізмів розвитку, діагностики, лікування та стратифікації ризику в разі фібриляції передсердь. Упровадження нових пероральних антикоагулянтів надало клініцистам альтернативні варіанти ведення пацієнтів з помірним та високим тромбоемболічним ризиком. Поряд з цим постійно з’являються нові дані з використання катетерної абляції в лікуванні симптомної фібриляції передсердь. Інтенсивно досліджують також серцеву ресинхронізувальну терапію (СРТ) у пацієнтів із серцевою недостатністю. Аналіз результатів найбільш значних рандомізованих клінічних досліджень показав, що СРТ надає переваги у виживанні пацієнтів з тяжкою серцевою недостатністю та зменшує ступінь вираження клінічної симптоматики. Проведені у подальшому дослідження мали на меті чітко встановити критерії відбору пацієнтів для проведення СРТ та визначити клінічні характеристики, асоційовані з її ефективністю. Проблему раптової серцевої смерті та питання імплантованих кардіовертерів-дефібриляторів активно вивчають, при цьому нові дані епідеміологічних і клінічних досліджень дають можливість поліпшити відбір пацієнтів, а також оптимізувати стратифікацію ризику й лікувальну тактику. Цей огляд стосується найбільш значних досягнень у галузі аритмології та кардіостимуляції.

Повний текст статті

R. Liew Альманах 2011: аритмії серця і кардіостимуляція. Огляд вибраних досліджень, які зумовили нещодавні досягнення в клінічній кардіології.

Публікація перекладу оглядової статті з журналу Heart здійснюється згідно з рішенням ради редакторів національних видань з кардіології Європейського товариства кардіологів. У статті наведено основні досягнення, отримані в наукових дослідженнях 2011 р. у галузі аритмології та кардіостимуляції. Особливу увагу приділено медикаментозному, катетерному лікуванню та профілактиці тромбоемболії у хворих з фібриляцією передсердь, стратифікації ризику шлуночкових аритмій, ресинхронізаційній терапії, генетичним аспектам аритмології.

Повний текст статті