К.М. Амосова, Л.Ф. Конопльова, О.В. Задоріна, Є.М. Задорін, Ю.В. Руденко, І.В. Кричинська, Л.В. Кушнір Зміни морфофункціонального стану правого шлуночка, систолічного тиску в легеневій артерії та стану NO-системи в еритроцитах у хворих з ідіопатичною легеневою артеріальною гіпертензією на тлі тривалого лікування силденафілом.

Мета роботи – визначити вплив тривалої терапії силденафілом на морфофункціональний стан правого шлуночка (ПШ), систолічний тиск у легеневій артерії (СТЛА) та стан NO-системи еритроцитів у хворих з ідіопатичною легеневою артеріальною гіпертензією (ІЛАГ). Обстежено 31 хворого з ІЛАГ – 24 (77,4%) жінок та 7 (22,6%) чоловіків віком у середньому (28,0±2,2) року – та 10 клінічно здорових осіб, порівнянних із хворими за віком і співвідношенням статей (контрольна група). Обстеження передбачало визначення у хворих з ІЛАГ та здорових осіб СТЛА, показників морфофункціонального стану ПШ, вимірювання активності конститутивної (cNOS) та індуцибельної (iNOS) NO-синтетази, рівня нітрит-аніона та нітрат-аніона в еритроцитах крові спектрофотометричним методом до лікування та через 24 тиж застосування силденафілу в дозі 50 мг/добу. У хворих з ІЛАГ та хронічною серцевою недостатністю ІІ–ІІІ функціонального класу за NYHA лікування силденафілом у дозі 50 мг/добу впродовж 24 тиж сприяло поліпшенню систолічної функції ПШ (підвищення фракції укорочення на 56%), зменшенню поперечного розміру ПШ в апікальному (на 12%) та передньозаднього розміру в парастернальному (11%) доступах, та зниженню СТЛА (на 19%). У хворих з ІЛАГ та хронічною серцевою недостатністю ІІ–ІІІ функціонального класу за NYHA виявлено достовірне зниження в еритроцитах крові активності cNOS (на 67%) та пулу нітрит-аніона (на 42%) порівняно зі здоровими та підвищення рівня активності iNOS (у 6 разів) та пулу нітрат-аніона (в 8,4 разу), що підтверджує їх роль у патогенезі захворювання.

Повний текст статті