В.Й. Целуйко, Л.М. Яковлева.Клініко-анамнестична характеристика хворих на ішемічну хворобу серця залежно від інсерційно-делеційного поліморфізму гена ангіотензинперетворювального ферменту.

Мета роботи – дослідити поширеність варіантів I/D-поліморфізму гена ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ) та зв’язок означеного поліморфізму з клінічними виявами захворювання в пацієнтів з ішемічною хворобою серця з верифікованим за даними селективної коронарної вентрикулографії (СКВГ) гемодинамічно значущим атеросклерозом вінцевих артерій (ВА). Обстежено 318 хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС), всі чоловіки, у яких при проведенні СКВГ виявлено гемодинамічно значущі стенози ВА. Групу контролю становили 35 осіб, у яких результат навантажувального тесту був негативним і при проведенні СКВГ не виявлено атеросклеротичних змін ВА. Хворих розділили на три групи: І група – 78 осіб з генотипом ІІ; ІІ група – 151 хворий з генотипом ІD, ІІІ – 89 з генотипом DD. У обстежених ІІ та ІІІ груп артеріальну гіпертензію реєстрували достовірно частіше, вік її маніфестації був достовірно меншим, ніж у пацієнтів І групи (Р<0,05). У хворих II та III груп маніфестація ІХС відбувалася у більш молодому віці, клінічні вияви ІХС до розвитку інфаркту міокарда реєстрували частіше, ніж у хворих І групи (Р<0,05). Швидкість клубочкової фільтрації в пацієнтів II та III груп була достовірно меншою, ніж у хворих І групи (Р<0,05); найбільшу частку пацієнтів зi зниженням цього показника зареєстровано в ІІІ групі (Р<0,05). Товщина комплексу інтима – медіа у хворих III групи була достовірно більшою, а величина гомілково-плечового індексу – достовірно нижчою, ніж в осіб І групи (Р<0,05). За результатами СКВГ у хворих ІІ та ІІІ груп гемодинамічно значуще ураження трьох ВА, а також дифузний тип ураження реєстрували достовірно частіше, ніж у І групі (Р<0,05). Наявність мутантного алеля D I/D-поліморфізму гена АПФ у хворих на ІХС пов’язана з більш ранньою маніфестацією серцево-судинних захворювань, зниженням швидкості клубочкової фільтрації, багатосудинним та дифузним характером атеросклеротичного ураження ВА.

Повний текст статті