С.М. Кожухов, О.М. Пархоменко, Я.М. Лутай Клініко-прогностичне значення гострої серцевої недостатності у хворих з інфарктом міокарда, збереженою фракцією викиду та супутньою артеріальною гіпертензією.

З метою вивчення особливостей перебігу гострого інфаркту міокарда (ГІМ) у хворих зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка і супутньою артеріальною гіпертензією було проведено дослідження за участю 299 пацієнтів з ГІМ зі стійкою елевацією сегмента ST на ЕКГ і фракцією викиду лівого шлуночка > 40% (середній вік – (58,25±0,71) року, час від розвитку симптомів ГІМ до госпіталізації – (3,87±0,23) год). Пацієнти розподілені на дві групи: І група (n=84) – хворі з ознаками гострої серцевої недостатності (ГСН) II–III класу за Т. Killip в 1-шу добу захворювання, ІІ група (n=215) – хворі без ознак ГСН. У хворих І групи частіше відзначали передню локалізацію ушкодження, і вони були старшими. У цій групі частіше спостерігали раннє післяінфарктне ремоделювання з формуванням рестриктивного типу гемодинаміки, розвиток аневризми лівого шлуночка та значно частіше реєстрували шлуночкові порушення ритму (Р<0,05). Наявність симптомів ГСН у 1-шу добу ГІМ у хворих І групи пов’язана з високим ризиком повторного інфаркту міокарда і смерті від серцево-судинних причин за даними 5-річного спостереження.

Повний текст статті