М.М. Долженко, Л.Є. Лобач, С.В. Поташев. Вплив поліморфізму гена альдостеронсинтази (CYP11B2) на серцево-судинну систему

Представлено огляд даних сучасної літератури про вплив поліморфізму гена альдостеронсинтази (CYP11B2) на серцево-судинну систему. Розглянуто вплив поліморфізму гена CYP11B2 на розвиток інфаркту міокарда, ішемічного інсульту, фібриляції передсердь, рівень артеріального тиску і гіпертрофію лівого шлуночка. Зроблено висновок про генетичну обумовленість рівня альдостерону, що може впливати на серцево-судинний ризик. Варіант –344C/T гена CYP11B2 асоційований з більшою частотою ішемічних інсультів, ніж гомозиготні варіанти. Дані про вплив поліморфізму гена CYP11B2 на ризик виникнення інфаркту міокарда та міокардіальну функцію в пацієнтів з ішемічною хворобою серця і післяінфарктним кардіосклерозом суперечливі. Алель 344T частіше асоційований з великими розмірами лівого шлуночка. Варіант –344C/T гена CYP11B2 асоційований з більшою частотою розвитку несімейної фібриляції передсердь у пацієнтів з гіпертонічною хворобою.

Повний текст статті