М.І. Загородний, О.О. Казакова, А.С. Свінціцький Дослідження квантово-фармакологічних властивостей атенололу, метопрололу, пропранололу і карведилолу

Мета роботи – встановити механізми первинної фармакологічної реакції р-адреноблокаторів, використовуючи квантово-хімічні методи. Дослідження квантово-хімічних властивостей молекул р-адреноблокаторів атенололу, метопрололу, пропранололу та карведилолу проведено за допомогою програмного пакета ОАМЕБОІ. методом Хартрі – Фока у неемпіричному базисі 6-310((і). Всі розрахунки геометричних, електронних та енергетичних параметрів молекул виконано у водному розчині. Найбільший негативний заряд атома кисню гідроксильної групи мас карведи-лол порівняно з атенололом, метопрололом та пропранололом. Аналіз розподілу зарядів у молекулах адреноблокаторів свідчить про більш високу протонодонорну здатність активних груп молекули карведилолу. Карведилол мас великий розгалужений И-алкільний радикал і більше значення площі поверхні гідрофобної частини порівняно з іншими адреноблокаторами. Молекула карведилолу мас більшу кількість активних груп, здатних утворювати водневі зв’язки з активним центром адренорецептора. Таким чином, більш виражена фармакологічна активність карведилолу зумовлена енергією міжмолекулярних взаємодій у водному середовищі, високою електронодонорною здатністю і можливістю утворення більш міцних зв’язків з активними групами адренорецепторів. Розгалужений И-алкільний радикал і більша площа поверхні гідрофобної частини у карведилолу сприяє посиленню взаємодій з гідрофобними ділянками р-адренорецептора.

Повний текст статті