Editorial Board

Editor-in-Chief: V. О. Shumakov (Kyiv)
Deputy Editor-in-Chief: G. V. Dzyak (Dnipropetrovsk)
Deputy Editor-in-Chief: L. G. Voronkov (Kyiv)
Responsible Secretary: О. J. Zharinov (Kyiv)

K. М. Аmosova (Kyiv), V. V. Bratus (Kyiv), I. M. Yemets (Kyiv), V. M. Kovalenko (Kyiv), V. M. Kornatsky (Kyiv), V. V. Lazoryshynets (Kyiv), М. І. Lutay (Kyiv), О. І. Мitchenko (Kyiv), O. G. Nesukai (Kyiv), V. Z. Netyazhenko (Kyiv), О. М. Parhomenko (Kyiv), E. P. Svishchenko (Kyiv), О. S. Sychov (Kyiv), Yu. М. Sirenko (Kyiv), І. P. Smirnova (Kyiv), Yu. М. Sokolov (Kyiv), Т. V. Talayeva (Kyiv), B. М. Тоdurov (Kyiv), М. К. Furkalo (Kyiv), V. J. Tseluyko (Harkiv)

Editorial Council:

О. Ya. Babak (Harkiv), I. P. Vakalyuk (Ivano-Frankivsk), V. А. Vizyr (Zaporizhzhya), V. I. Volkov (Kharkiv), T. I. Gavrilenko (Kyiv), O. S. Gavrish (Kyiv), V. К. Gryn (Donetsk), І. Gussak (Morristown, NJ, USA), M. M. Dolzhenko (Kyiv), Ye.F. Zaremba (Lviv), D.D. Zerbino (Lviv), Yu. А. Іvaniv (Lviv), О. А. Коval (Dnipro), О. V. Korkushko (Kyiv), О. Lauciavicius (Vilnius), V. G. Lizogub (Kyiv), R. G. Оganov (Моscow, Russia), М. І. Popovych (Kishinev, Moldova), М. V. Rishko (Uzhgorod), N. М. Serediuk (Іvano-Frankivsk), V. К. Serkova (Vinnytsya), V. К. Таshchuk (Chernivtsi), М. Теndera (Катоwice, Poland), А. V. Тоkar (Kyiv), S. V. Fedkiv (Kyiv), V.G. Chumburidze (Тbilisi, Georgia), М. І. Shved (Теrnopil), М. І. Yabluchansky (Harkiv)

Editorial office:

National Scientific Centre
“M.D. Strazhesko Institute of Cardiology”
Ukraine National Academy of Medical Sciences,
Narodnogo Opolchenia Str. 5,
03680 MSP, Kyiv, Ukraine

Responsible Secretary: О. J. Zharinov (phone: +38 (044) 291-61-30)
Issuing Editor: I. M. Chubko (iryna.chubko@gmail.com)

Articles received from the publishing company “Chetverta hvylia”