О.С. Сичов, А.О. Бородай, Т.В. Гетьман.Визначення дисфункції вушка лівого передсердя у хворих з фібриляцією передсердь неклапанної етіології

Виокремлення групи високого ризику тромбоемболічних ускладнень серед хворих на фібриляцію перед-сердь – важлива частина обстеження, оскільки від правильної інтерпретації отриманих даних залежить прогноз пацієнта. Хоча сучасна оцінка ризику заснована на клінічній шкалі, дані ехокардіографії є часто основними у прийнятті рішення щодо необхідності антикоагулянтної терапії. Робота присвячена способу прогнозування дисфункції вушка лівого передсердя. За допомогою множинної регресії виявлені незалежні предиктори, достовірно (Р<0,0001) пов’язані з величиною діастолічної швидкості вигнання із вушка лівого передсердя, і збудована модель, яка має високу специфічність (87,4 %) і чутливість (61,6 %) для опосередкованого розрахунку середньої швидкості вигнання із вушка лівого передсердя ≤ 25 см/с.

Повний текст статті