О.С. Сичов, А.О. Бородай Ознаки тромбоутворення та їх зв’язок із морфофункціональними характеристиками міокарда у хворих із персистуючою формою фібриляції-тріпотіння передсердь.

Мета роботи – визначити частоту виявлення ознак тромбоутворення за допомогою черезстравохідної ехокардіографії і можливості їх прогнозування при застосуванні трансторакальної ехокардіографії. У дослідження увійшли 140 пацієнтів віком у середньому (58,9±0,82) року з персистуючою та постійною формою фібриляції-тріпотіння передсердь неклапанного походження з тривалістю пароксизму фібриляції передсердь (ФП) у середньому (8,07±1,86) міс. У 82 (58,57 %) випадках цей пароксизм персистуючої ФП був повторним, у 58 (41,43 %) хворих ФП була вперше виявленою. Основним захворюванням у 121 (86,43 %) хворого була ішемічна хвороба серця, міокардіофіброз реєстрували у 12 (8,57 %) хворих, у 3 (2,14 %) – гіпертонічну хворобу, ще у 3 (2,14 %) – тиреотоксичну кардіоміопатію, у 1 (0,71 %) хворого – гіпертрофічну кардіоміопатію. Всім хворим було проведено черезстравохідну ехокардіографію. Доведено, що у хворих з пароксизмом фібриляції-тріпоітння передсердь (ФП-ТП) більше 48 год часто виявляють ознаки тромбоутворення: феномен спонтанного контрастування 3–4+ і тромби у вушку лівого передсердя. Було доведено, що показники двовимірної ехокардіографії і тканинної допплерографії в імпульсному режимі дозволяють прогнозувати наявність ознак тромбоутворення у хворих з персистуючою ФП-ТП.

Повний текст статті