Л.С. Мхітарян, Н.М. Орлова, О.Г. Купчинська, І.Н. Євстратова, Н.М. Василинчук, Т.Ф. Дроботько, О.Ю. Короткоручко Активність оксидантного стресу та особливості деяких метаболічних порушень в умовах гіпертонічної хвороби.

Мета роботи – вивчити ступінь вираження та особливості активації вільнорадикальних окиснювальних процесів і деяких метаболіч них порушень у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) з тривалим анамнезом захворювання та ураженням органів-мішеней. У сироватці крові хворих на ГХ визначали показники активності процесів вільнорадикального окиснення білків та ліпідів, ефектив ність системи ферментативного антиоксидантного захисту, ліпідний спектр крові, вміст у крові глюкози, глікозильованого гемоглобіну), сечової кислоти, фібриногену, С-реактивного білка. Як контрольну групу досліджували кров практично здорових осіб. У хворих на ГХ ІІ стадії виявляли помірні ознаки оксидантного стресу, активацію вільнорадикального окиснення білків, зокрема апопротеїнової фракції атерогенних ліпопротеїнів, розвиток інсулінорезистентності, підвищення вмісту С-реактивного білка і сечової кислоти та зміни функціонального стану NO-утворювальних систем із підвищенням вмісту цитруліну.

Повний текст статті