М.М. Долженко, А.Я. Базилевич, Н.М. Носенко Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки на перебіг ішемічної хвороби серця за даними дворічного спостереження.

Проведено дворічне проспективне дослідження за 315 хворими з ішемічною хворобою серця (ІХС), які в анамнезі перенесли інфаркт міокарда. Усіх хворих розділили на дві групи. Перша група – 214 (68 %) пацієнтів, у яких було верифіковано ІХС та супутню неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП). Друга група включала 101 (32 %) пацієнта з ІХС без супутньої НАЖХП. За результатами дослідження встановлено, що наявність НАЖХП погіршує перебіг ІХС. Наявність НАЖХП у хворих з ІХС свідчить про несприятливий прогноз, а саме – у таких пацієнтів достовірно частіше спостерігали оклюзію шунта після операції аортокоронарного шунтування, прогресування серцевої недостатності, тяжкі шлуночкові порушення ритму. Ризик виникнення фібриляції передсердь як ускладнення аортокоронарного шунтування у хворих першої групи був у 1,5 разу вищий, ніж у пацієнтів другої групи. У хворих з ІХС та НАЖХП за 2 роки спостереження статистично достовірно більшою була загальна смертність, порівняно з пацієнтами з ІХС без НАЖХП.

Повний текст статті