Л.А. Міщенко Зв’язок нетрадиційних чинників серцево-судинного ризику з ознаками атеросклерозу у хворих на гіпертонічну хворобу.

Мета роботи – дослідити прогностичне значення нетрадиційних чинників серцево-судинного ризику щодо наявності ознак атеросклеротичного ураження судин у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ). В аналіз залучено 273 пацієнтів з ГХ і 57 осіб з нормальним артеріальним тиском (АТ), яким проведено комплексне клінічне обстеження, пробу з дозованим фізичним навантаженням, допплерографічне дослідження сонних артерій, біохімічне дослідження крові (визначення рівнів С-реактивного білка, сечової кислоти, фібриногену, глюкози, глікозильованого гемоглобіну, імунореактивного інсуліну, ліпідного спектра крові, малонового діальдегіду й активності супероксиддисмутази) та добової сечі (визначення мікроальбумінурії). Продемонстровано, що в осіб з нормальним АТ атеросклеротичне ураження сонних артерій, незалежно від традиційних чинників серцево-судинного ризику, пов’язане з екскрецією альбуміну із сечею, неспецифічним системним запаленням, інтенсивністю оксидантного стресу і рівнем холестерину ліпопротеїнів високої щільності. У хворих на ГХ атеросклероз судин, незалежно від традиційних чинників серцево-судинного ризику, також пов’язаний з прозапальною активністю плазми крові та мікроальбумінурією. Але, на відміну від осіб з нормальним рівнем АТ, атеросклероз судин у них асоційований з урикемією, інсулінорезистентністю, а також з рівнем глюкози, глікозильованого гемоглобіну та фібриногену.

Повний текст статті