Н.Б. Іванюк, О.Й. Жарінов, К.О. Міхалєв, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров. Клінічні характеристики та якість життя пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією, відібраних для реваскуляризаційних втручань.

Мета – оцінити клінічні характеристики та якість життя (ЯЖ) пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця, серцевою недостатністю (СН) і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка (ФВЛШ), підготовлених за умов реальної практики до здійснення реваскуляризації міокарда. У зрізовому одноцентровому дослідженні проаналізували дані, отримані при клініко-інструментальному обстеженні послідовно госпіталізованих 148 пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією (130 чоловіків і 18 жінок віком у середньому (62±9) років). Виконували комплекс обстежень, необхідних при відборі пацієнтів та підготовці до реваскуляризаційних втручань. Аналізували демографічні характеристики, чинники ризику, супутні хвороби, фонове лікування. Показники ЯЖ оцінювали за опитувальником SF-36 та порівнювали з такими в інших дослідженнях у пацієнтів із СН. Отримані дані свідчать про зниження ЯЖ за різними шкалами опитувальника SF-36 у пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією, підготовлених для реваскуляризаційних втручань. Погіршення ЯЖ загалом узгоджувалося з наявністю зниженої ФВЛШ та високою частотою виявлення супутніх хвороб. Потреба в корекції ЯЖ – один із основних аргументів на користь виконання реваскуляризації міокарда.

Повний текст статті