В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Є.Ю. Тітов, Н.С. Поленова, О.О. Даниленко. Оптимізація діагностики серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу шляхом використання спекл-трекінг ехокардіографії

Мета – вивчити показники деформації та швидкості деформації лівого шлуночка (ЛШ) й лівого передсердя (ЛП) у спокої і при фізичному навантаженні, а також визначити ранні маркери й механізми виникнення серцевої недостатності (СН) зі збереженою фракцією викиду(ФВ) ЛШ у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ). Обстежено 30 хворих на ГХ (чоловіки – 60 %) віком (55,5±2,8) року. До 1-ї групи (n=15) увійшли пацієнти з ГХ та СН зі збереженою ФВ ЛШ, до 2-ї групи (n=15) – пацієнти з ГХ без СН. Усім хворим проводили ехокардіографію, стрес-ехокардіографію і спекл-трекінг ехокардіографію та визначали рівень NT-proBNP у крові. У пацієнтів 1-ї групи, ніж у хворих 2-ї групи, достовірно більшими були індекс маси міокарда ЛШ (на 22,5 %), індекс об’єму ЛП на 29,2 %), вміст NT-proBNP (у 2,3 разу) та тиск наповнення ЛШ . У пацієнтів 1-ї групи відзначено достовірне зменшення поздовжньої та циркулярної систолічної деформації ЛШ (відповідно на 22,7 та 26,9 %), показників діастолічної деформації ЛШ та ЛП, а також кондуїтної, резервуарної і скорочувальної функції ЛП порівняно з такими у хворих 2-ї групи. У хворих 1-ї групи чинниками, які асоціюються з СН зі збереженою ФВ ЛШ, були: систолічна деформація ЛП < 27,5 %, поздовжня глобальна систолічна деформація ЛШ < 10 % та рання швидкість діастолічної деформації ЛШ < 0,47 c–1. У хворих 1-ї групи при фізичному навантаженні не реєстрували приросту поздовжньої систолічної та діастолічної деформації ЛШ, поліпшення резервуарної та кондуїтної функції ЛП, що супроводжувалося підвищенням тиску наповнення ЛШ та появою задишки порівняно з такими у хворих 2-ї групи. У пацієнтів з ГХ та СН зі збереженою ФВ ЛШ спостерігали більш виражені порушення деформації ЛШ та ЛП порівняо з хворими на ГХ без СН. Виявлено ехокардіографічні показники, що асоціюються з СН зі збереженою ФВ ЛШ у хворих на ГХ. Доведено зв’язок між зниженою толерантністю до фізичного навантаження та порушенням деформації ЛШ і ЛП у пацієнтів з ГХ та СН зі збереженою ФВ ЛШ.

Повний текст статті