О.Ю. Кулик, О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, Л.В. Якушко. Лептинорезистентність та серцево-судинний ризик у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом

Мета – вивчити взаємозв’язок між лептинорезистентністю та серцево-судинним ризиком у пацієнтів з гіпертонічною хворобою (ГХ) та метаболічним синдромом (МС). Обстежено 160 пацієнтів з ГХ II стадії та МС. Рівень розчинних рецепторів до лептину визначали у 84 хворих, серед них 43 жінки та 41 чоловік, які були розділені на клінічні групи залежно від порушень вуглеводного обміну. У пацієнтів з ГХ та МС лептинорезистентність, за визначенням вільного лептинового індексу, асоціюється зі зростанням виявлення чинників серцево-судинного ризику. Встановлено кореляційний зв’язок між вільним лептиновим індексом та чинниками серцево-судинного ризику (окружність талії, індекс маси тіла, рівні холестерину, тригліцеридів, холестерину ліпопротеїнів низької щільності, глюкози та артеріального тиску) в групах жінок та чоловіків. Розрахунок серцево-судинного ризику в пацієнтів з ГХ та МС за стандартною шкалою SCORE не дозволяє максимально виокремити когорту хворих з високим серцево-судинним ризиком, оскільки не враховує вплив на його рівень надлишкової маси тіла та порушень вуглеводного обміну. Додаткове використання шкал SСOREBMI, PROCAM, Framingham, DRS дозволяє оптимізувати виявлення хворих з високим та дуже високим кардіометаболічним ризиком.

Повний текст статті