О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, О.Ю. Кулик.Лептинорезистентність, стан вуглеводного та ліпідного обмінів у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом

Мета – вивчити взаємозв’язок між лептинорезистентністю за визначенням рівнів лептину і розчинних рецепторів до лептину, з одного боку, та показниками ліпідного й вуглеводного обмінів, з другого, в пацієнтів з гіпертонічною хворобою (ГХ) та метаболічним синдромом (МС). Обстежено 160 осіб з ГХ II стадії та МС. У 84 хворих визначали рівень рецепторів до лептину, серед них – 43 жінки та 41 чоловік, які були розділені на клінічні групи залежно від порушень вуглеводного обміну. Встановлено, що у пацієнтів з ГХ та МС, незалежно від статі, при збільшенні маси тіла та прогресуванні порушень вуглеводного обміну спостерігали поглиблення порушень ліпідного обміну. У групах жінок та чоловіків з ГХ та МС поглиблення порушень вуглеводного обміну асоціювалося зі збільшенням частоти виявлення дисліпідемій. У пацієнтів з ГХ та МС встановлено тісний прямий кореляційний зв’язок між тяжкістю порушень вуглеводного й ліпідного обміну та відношенням вмісту лептину до рівня рецепторів до лептину, що може свідчити про можливість використання цього відношення як маркера лептинорезистентності для виявлення хворих з високим серцево-судинним ризиком.

Повний текст статті