Я.М. Лутай, О.М. Пархоменко, А.О. Степура, О.І. Іркін, Д.О. Білий, О.В. Шумаков, О.О. Сопко, Ю.М. Соколов. Ендотелійзалежна вазодилатація у хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST та відновленим коронарним кровотоком: механізми розвитку та значення для клінічного перебігу захворювання.

Мета – оцінити функцію ендотелію в динаміці гострого періоду інфаркту міокарда (ГІМ) з елевацією сегмента ST за результатами проби з потокозалежною вазодилатацією і визначити зв’язок її порушень з розвитком синдрому «невідновленого кровотоку» та ускладненнями госпітального періоду захворювання. У дослідження залучено 151 пацієнта з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST, що надійшли протягом перших 12 год від розвитку симптомів захворювання. У всіх пацієнтів проведено пробу з потокозалежною вазодилатацією (ППЗВ) при госпіталізації (у середньому через (13,8±1,5) год від розвитку симптоматики) і на 7-му добу. Виявлено, що пацієнти з ГІМ з елевацією сегмента ST характеризуються зниженням приросту діаметра плечової артерії при проведенні ППЗВ у 1-шу добу з подальшим її поліпшенням на тлі сучасної терапії (Р=0,014). Результати ППЗВ у 1-шу добу не залежали від основних клініко-анамнестичних характеристик, локалізації ГІМ і ступеня вираження ураження вінцевих артерій, але корелювали з вихідним рівнем глюкози (r=–0,29, Р=0,004). Зниження приросту діаметра плечової артерії < 5 % при проведенні ППЗВ асоціювалося з більш рідкісною спонтанною реканалізацією інфарктзалежної вінцевої артерії і більш частим розвитком синдрому no reflow після первинної ангіопластики, що зумовлювало більшу ймовірність внутрішньогоспітальних ускладнень (розвиток гострої серцевої недостатності, смерті) у цій групі. Найгірші результати перебігу госпітального періоду відзначено у хворих з парадоксальною реакцією при проведенні ППЗВ.

Повний текст статті