Л.С. Мхітарян, О.Б. Кучменко, В.О. Шумаков, І.Е. Малиновська, І.Н. Євстратова, Н.М. Терещенко, Н.М. Василинчук, Т.Ф. Дроботько. Якісний стан ліпідних факторів атерогенезу та активність запальної реакції в пацієнтів, які перенесли гострий інфаркт міокарда

Мета – вивчити якісний стан основних класів ліпопротеїнів, активність асоційованих з ними білків-ферментів, лейкоцитарної еластази і матриксної металопротеїнази 12 у крові пацієнтів з ішемічною хворобою серця, які перенесли гострий інфаркт міокарда (ІМ) з ургентним стентуванням інфарктзалежної вінцевої артерії. Біохімічне дослідження крові проводили у 32 хворих віком у середньому (53,1±1,6) року через 4–6 тиж після ІМ. У пацієнтів, які перенесли ІМ, зберігається інтенсифікація процесів вільнорадикального окиснення білків, що супроводжується переокисненням ліпопротеїнів низької, дуже низької та високої густини зі збільшенням їх індексу перекисної модифікації й атерогенного потенціалу крові. Також спостерігається зростання активності мієлопероксидази, лейкоцитарної і макрофагальної еластаз на тлі зниження активності антиоксидантних ферментів – параоксонази-1, каталази і супероксиддисмутази. Зміна активності мієлопероксидази і параоксонази-1 і, особливо, їх відношення мієлопероксидаза/параоксоназа-1, яке в обстежених пацієнтів у 6,7 разу перевищило значення в практично здорових осіб, можуть бути використані як маркер активності запальної реакції за участі нейтрофільних лейкоцитів і прогресування атеросклеротичного процесу, а також для оцінки ефективності лікування. Зростання активності мієлопероксидази, лейкоцитарної та макрофагальної еластаз може відігравати певну роль у процесі дестабілізації атеросклеротичних бляшок і бути біохімічним маркером для прогнозування можливого виникнення цього ускладнення. Для оцінки якісного стану ліпопротеїнів крові та ступеня їх атерогенності інформативними показниками слід вважати рівень активності ліпопротеїн-асоційованих білків-ферментів (параоксонази-1 і мієлопероксидази), а не тільки вміст холестерину в них.

Повний текст статті