Н.В. Нетяженко, Т.Й. Мальчевська, О.М. Плєнова, А.І. Пастушина, А.В. Ляхоцька. Зміни активності згортувальної та протизгортувальної систем крові в жінок з різним ступенем ризику серцево-судинних подій.

Мета – оцінити показники системи коагуляційного гомеостазу в пацієнтів з різним ступенем ризику виникнення фатальних серцево-судинних подій упродовж 10 років та виявити їх особливості в жінок. У проспективне дослідження увійшли 92 хворих, серед яких 38 (41,3 %) чоловіків і 54 (58,7 %) жінки віком у середньому (58,2±3,4) року. За шкалою SCORE пацієнти були розподілені на 4 групи ризику розвитку фатального серцево-судинного захворювання протягом наступних 10 років. І групу становили 22 особи з низьким ризиком (< 1 %), ІІ групу – 20 хворих з помірним ризиком (1–5 %), ІІІ групу – 20 хворих з високим ризиком (5–10 %), IV групу – 30 хворих з дуже високим серцево-судинним ризиком (≥ 10 %). Усім хворим одноразово визначали показники системи гемостазу: активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), тромбіновий час (ТЧ), концентрацію фібриногену за методом Клауса, кількість розчинних фібрин-мономерних комплексів (РФМК), активність системи протеїну С, час ХІІа-залежного фібринолізу, активність антитромбіну ІІІ. У пацієнтів з високим та дуже високим ризиком, зокрема в жінок, виявлено такі протромбогенні порушення: зменшення АЧТЧ та ТЧ, збільшення рівня фібриногену, зниження антикоагулянтної активності протеїну С та антитромбіну ІІІ, збільшення вмісту РФМК та подовження ХІІа-залежного фібринолізу. Встановлено достовірні відмінності в роботі протизгортувальної системи крові, а саме – зниження активності антикоагулянтної системи протеїну С у жінок з помірним, високим та дуже високим ризиком, а також антитромбіну ІІІ, починаючи з групи низького ризику. Ці показники не лише відрізнялися від таких у попередніх за ризиком групах, а й мали достовірні гендерні відмінності. Постменопаузальний період у жінок, незалежно від віку, супроводжується зростанням тромбогенного потенціалу, що виявляється підвищенням активності коагуляційної ланки гемостазу на тлі виснаження природних антикоагулянтів та пригнічення фібринолізу, вираженість яких безпосередньо пов’язана зі ступенем серцево-судинного ризику.

Повний текст статті